A Nedir

A Nedir ? A Ne demek ?

1-)A, Türk ve Sami alfabesinden türemiş birçok alfabenin ilk sesli harfi. Kalın geniş-düz, orta damak seslisi.

Eski Mısır, Sümer, Akad, Samilerden kalma hiyeroglif sistemlerde A harfini gösteren bir çok işaret vardı. Sami hiyografilerinde öküzü A harfi işaretiyle gösteriyorlardı. Bunlardan Fenikeliler almışlar ve buna Alf, onlardan da İbraniler alarak Aleph (Alef) demişlerdir. Arap dilinde “Elif”, Yunanca’da Alpha olmuştur. Sami alfabesi ünsüz (konson) olduğu için A ünlüsü Arap dilinde hareke ile, yani fetha ile gösterilir. Elif harfi ise tek ünlü harf olan hemzeden türemiştir. Araplardan “Alpha” olarak Yunanlılar, onlardan da Romalılar almışlardır.

Orhun-Yenisey, Uygur, Peçenek gibi eski Türklerin kullandıkları alfabelerde de, A harfi çeşitli şekillerde yazılmıştır. Göktürk alfabesinde Z işareti ile gösterilen A harfi, kelime sonlarında mutlaka gösterilmiş, kelime içinde ise çok az yazılmıştır. Uygurlarda ise A harfi Arapçada olduğu gibi başta, sonda farklı yazılırdı. Pehlevi olan bu yazı Arami aslından gelmektedir. Daha sonraki Uygurların kullandığı Nasturi, Manihai alfabeleri de hep Arami asıllıdır. A harfi Uygur alfabesinde şekil olarak değişik tarzlarda yazılmıştır. Arap harfleri ile  sesi bazan medli, bazan medsiz, bazan ayın harfi ile gösterilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen Latin alfabesindeki A harfi ile Türkçe A sesi karşılanmaya çalışılmış, ancak uzun A’lı (Â) olan kelimelerin yeni harflerle yazılması konusu tartışılmıştır. "Asmaktan", asar ile asar (eserler) kelimesi birbirinden nasıl ayrılacaktır? Bu şimdilik halledilememiş bir meseledir. Bu konuda kabul edilmiş herhangi bir kaide yoktur. Yazı yazan kimseler istedikleri gibi yazmakta, bazısı iki A harfi yazmakta, bazısı hiç koymamakta, bazısı da bazan yazmakta, bazan yazmamaktadır. Bu durum yazıların anlaşılmasını güçleştirmektedir.

A harfi bir orta damak ünlüsü olup, ön taraftan, e, i, arka taraftan o, u harfleri arasından telaffuz edilir. A harfi tabii olarak telaffuz edildiği zaman, ses yolu gerilmez, bu yolun açık olmasından dolayı yedinci dereceye varır. Ağız biraz açılır, küçük dil geniz yolunu kapar, dil hafifçe öne kayarak soluğa yol verir. Solukta hiçbir maniyle karşılaşmadan ağız kovuğunda A sesi meydana getirilir. A harfine ağzın çeşitli durumlarına göre hususiyetler kazandırılır; alçak, ince, düz, açık vb.

Türkçede normal A, orta uzunlukta, ağzın gerisinden çıkan ve kalın olarak söylenen A’dır. Telaffuzunda öne ve arkaya kaymış şekilleri de vardır. Bunlardan geniş A Tarançı, Volga; açık A İstanbul; yuvarlağa kaçan A ise Volga şivelerinde görülür.

A harfi ile bazı tabirler kısa olarak ifade edilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

A : “Alay” kelimesinin kısaltılması: 2.P.A. (İkinci Piyade Alayı)

A : Sıralamada birinci işarettir.

A : Avusturya’nın milletlerarası trafik işaretidir.

A: Elektrikte Amperin remzidir.

A: Astronomide Alpha grubu yıldızları gösterir.

A harfi yukarıda yazıldıklarından başka birçok nesneleri işaretlemede de kullanılır.


2-)Başka bir nesne ile varolan, kendi basına varolmayan "devamlı olmayan şey". Terim anlamı ise; "başkasına yani cevher ve cisme bağlı olarak varlığını gösterebilen ve devamlı olmayan şey"dir (Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye, Ankara 1982, 19).

İslam alimleri, Allah'ın varlığını ispatta genellikle "hudus" delilinden yararlanmışlardır. Hudus deliliyle, alem (Allah'tan başka her şey)in hadis (sonradan) olması prensibinden hareket ederek Allah'ın yegane yaratıcı olmasını ispat ederler. Hudus delilini ileri sürmeğe de alemin aslını oluşturan iki unsuru zikirle başlarlar. O da, alemin cevherler ve arazdan meydana gelmiş olmasıdır. Ârazı anlayabilmek için önce cevherin tarifini yapmak lazımdır. Cevher, "kendi başına boşlukta yer tutan ve başkasına bağlı olmadan kendini gösterebilen şey"e denir. Esasen cevherin tarifi şöyledir: "Bölünmeyen en küçük parçaya cevher denir." Cevherlerin birleşmesiyle meydana gelene cisim denir. Demek ki boşlukta yer kaplayan bir varlığa cevher, bunun çeşitli sıfatlarına ve özelliklerine de araz denir. Mesela, taş cevher; katılığı ise arazdır.

İslam alimlerinin araz konusundaki açıklamalarında belirgin bir fark yoktur. Eş'ariyye ve Mutezile araz'ın izahı konusunda ayrı görüşler ortaya koymaktadırlar. Eş'ariye'ye göre araz, sonradan meydana gelen ve yer işgal eden bir nesne ile var olan şeydir. Buna göre, menfi sıfatlar ve yokluklar, yer kaplayan bir cisme hal, yahut sıfat olamazlar. Allah ise, zaman ve mekan sınırları içinde bulunması söz konusu olmadığından, O'nun sıfatları araz olamaz.

Mutezile'ye göre ise araz yoklukta varlığını sürdürür. Eğer varlığa çıkacak olsa, yer kaplayan bir cisim ile ayakta durabilir. Böylece Mutezile, bu görüşü ile "yokluk"u bir varlık alanı olarak kabul etmektedir. Mutezile ekolünden Ebu Huzeyl Allaf ve onu izleyenler, Mutezile'nin bu görüşünü benimsememişlerdir .

Ârazlar, ancak cevher ve cisimlerde varlıklarını gösterebilirler. Çünkü bunlar madde değildirler. Maddenin çeşitli vasıflan ve özellikleridirler. Önce madde olmalı ki ondan sonra bir sıfat, bir özellik sözkonusu olabilsin.

Ârazlar otuzdan fazladır. Renkler, tatlar, kokular, hareket-durma gibi oluşlar, sesler... bunlardandır.

Ârazların belli başlı özellikleri şunlardır: Ârazlar, bir yerden başka bir yere taşınmazlar. Ârazlar, arazlarla bulunmazlar. Ârazlar, devamlı olmazlar. Bir araz, iki yerde bulunmaz. (el-Cürcani, Şerhu'l-Mevakıf, İstanbul 1286 h., 190 vd.)

Ârazlar hadistir. Ârazların hadis oluşunu biz tecrübeyle, müşahedeyle ve delille biliyoruz. Sükundan sonra hareketin; karanlıktan sonra ışığın; beyazlıktan sonra siyahlığın gelmesi gibi. Sükun gelince, hareket yok olmakta, hareket gelince de sükun yok olmaktadır.

Cevher ve cisimler de mutlaka arazlarla bulunurlar, arazsız olamazlar. Ârazlar hadis olduğuna göre hadis olan arazsız bulunamayan cevher ve cisimler de zorunlu olarak hadis olacaktır. Böylece alemin (Allah'tan başka her şeyin) hadis (sonradan) olduğu ortaya çıkınca, hadis olmayan bir yaratıcının bunları yaratması zaruri oluyor. Böylece Allah'ın varlığı ispat edilmiş oluyor. (Sadeddin er-Taftazani, Şerhu'l-Akaid, İstanbul 1970, 46 vd.)

Mehmed BULUT


3-)Ülke, kurum ve yatırımAraçlarının yüksek güvenilirlikAralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not.A'nın sayılarıArttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA,AAA,A+,AA- vb).


4-)Yunanca yokluk ifade eden ön ek.


5-)Amper.


6-)Anot.


7-)Angström.


8-)Argon simgesi.(II)


9-)Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.


10-)Bk. adres çözünümü iletişim kuralı


11-)Bir, herhangi bir (ünsüzle başlayan kelimelerden önce kullanılır


12-)Bak


13-)İngiliz alfabesinin ilk harfi


14-)Birinci kalite veya derece


15-)La notası, la perdesi


16-)B.D


17-)La [müz.], pek iyi


18-)s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. Güneşli bir günde gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this establishment everyone works an eight-hour day. Bu kuruluşta herkes günde sekiz saat çalışır. 2. (sayı olarak) bir: a hundred students yüz öğrenci. 3. Belirli bir tür veya nitelikte biri/bir şey için kullanılır: It´s a fruit. O bir meyvedir. A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. A Mr. Taş telephoned. Bay Taş diye biri telefon etti. This is a camellia that´s resistant to cold. Soğuğa dayanıklı bir kamelyadır bu. 4. Miktar belirtir: twice a year yılda iki kez. five dollars a kilo kilosu beş dolar. 5. her; çoğu: A spider has eight legs. Örümceklerin sekiz bacağı vardır. A horse won´t do it, but a mule will. At yapmaz, ama katır yapar.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Aids.
İngilizcesi İngilizce
Alanine.
İngilizcesi İngilizce
Association of Research-based Pharmaceutical Companies.
İngilizcesi İngilizce
Anadolu University Medicinal Plant, Drugs and Scientific Research Center.
İngilizcesi İngilizce
Arp cache.

  • İsrAil siyAseti cAn sıkAbilir - MİTT Romney'in A tAkımı, George Bush dönemindeki isimlerden oluşuyor.
  • İsrAil hükümetinin dAvAyı “şov” olArAk nitelediği belirtilirken “Tüm İstAnbul’ A dAğıtılAn, hAlkı mAhkeme önünde gösteri çAğırAn billboArdlArA bAkılırsA hAklı olAbilir” ifAdesi kullAnıldı.

Sizde içinde A kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

A kelimesi anlamı 264 defa okunmuştur. [235567] A kelime anlamı, A nedir, A ne demek, A sözlük anlamı

Paylaş