Berzah

Berzah Kelime Anlamı Nedir ?

1-)BERZAHSet, engel, iki şey arasındaki perde. Istılahi anlamıyla berzah; madde alemi ile mana alemi (ruhlar alemi), ruhlar alemi yani ölümden sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları alem, ya da kabir aleminin adıdır. (es-Seyyit eş-Şerif el-Cürcani, et-Tarifat, Kahire 1938, s. 38; Ragıb el-Isfahani, el-Müfredat s. 56).

Berzah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmektedir. Bunlardan "İki denizi kavuşmaları için salıvermiştir. (Böyle iken) aralarında karışmalarına engel perde (berzah) vardır karışamazlar. "(er-Rahman, 55/19-20) Ayrıca iki şey arasındaki engel anlamında kullanılmıştır. (el-Furkan, 25/53). Müminun suresinde ise "Nihayet onlara ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyecekler: "Rabbım beni dünyaya geri gönder, ta ki ben zaayi ettiğim ömrüm mukabilinde iyi amel ve harekette bulunayım ". Hayır onun söylediği hu söz hakikatte boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltilip kaldırılacakları güne kadar (dönmelerine mani) bir engel (berzah) vardır. " şekliyle, yani dünya ve kabir alemini ayıran perde anlamında kullanılmıştır. (el-Mu'minun, 23/100). Bu ayetten anlamaktayız ki ruhlar ölmemekte; cesedin ölümünden sonra, İslami ıstılahta berzah denilen bir alemde yaşamaktadırlar.

Mümin öldüğünde ise kendisi için bir berzah olmayacaktır. Hadislerde belirtildiğine göre kabirdeki soru ve cevaptan sonra salih amel işlemiş olanlara şöyle denilecektir: "Gelinler gibi uyuyun. Gelin çok sevildikçe rahat uyur. Allah onları bu uykudan uyandırıncaya kadar gelinler gibi uyurlar. " (Tirmizi, Cenaiz, 70).

Bu delillerden anlaşıldığına göre berzahtaki yaşayışda ruh bedenden ayrıdır.

Buradaki yaşayış nasıldır? sorusunun cevabında Şah Veliyyullah ed-Dehlevi şöyle der: "Bu alemde insanların (yani ruhlarının) sayılamayacak kadar çok tabakaları vardır. Fakat bu tabakalar başlıca dört sınıftır. Birincisi uyanıklık (yakaza) ehli olanlar ki iyiliklerinden ve kötülüklerinden dolayı iyilik veya azap görecek olan ruhlardır. İkincisi ise tabii uyku halinde olup rüya gören, rüya ile ferahlandırılan veya azaplandırılan ruhlardır. Üçüncüsü behimi (hayvani) ve meleki yönleri zayıf olanlardır. Bunlardan başka bir de fazilet ehli iyi ruhlar vardır ki (dördüncü sınıf olsa gerek) bunlar meleklere karışır, meleki bir hayat sürerler." (Huccetullahi'l-Baliğa, Kahire 1355, I, s. 34-36).

Bilindiği gibi ruhlar birer emri ilahidir. Asıl mahiyetleri insanlar tarafından pek bilinmez, insan ölünce ruhu geçici olarak başka bir aleme gider; orada ameline göre ya rahat yaşar, veya azap görür. O aleme "Âlemi Berzah" denir ki dünya ile ahiretten başka bir alemdir. Yaşayışla ölüm arasındaki uyku alemi nasılsa; dünya ile ahiret arasındaki berzah alemi de o gibi bir varlıktır. Bunun mahiyetini ancak Allah bilir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali s. 28),

Habil NAZLIGÜL


2-)Kıstak
Örnek:Yarımadanın berzahındaki bu geniş yol biraz tehlikeliydi. Ö. Seyfettin


3-)Dini inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.


4-)insanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yerdir.ayrıntılı bilgi için : http://tr.wikipedia.org/wiki/berzah


5-)İki alemin arası. Kabir. Dünya ile ahiret arası.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
İsthmus.

  • Berzah eve gel
  • Cesedini yaktırıp tozunu rüzgârlara savuranlar da, hakiki kabir hayatını Berzah âleminde yaşarlar.

Sizde içinde Berzah kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Berzah kelimesi anlamı 453 defa okunmuştur. [241605] Berzah kelime anlamı, Berzah nedir, Berzah ne demek, Berzah sözlük anlamı

Paylaş