Ca'fer-I Sadık Nedir ? Ne Demek ?

Ca'fer-I Sadık Kelime Anlamı Nedir ?

1-)CA'FER-İ SÂDIK

(83-148/700-769)İmamiyye* mezhebinin kabul ettiği oniki imamın altıncısı. Künyesi Ca'fer es-Sadık Muhammed Bakır b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib'tir. Babası, Muhammed Bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Oniki imamın altıncısıdır. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra Peygamber çocukları siyasetle uğraşmamışlar; kendilerini ilme vermişlerdir. Bu evde yetişen Ca'fer de kendini ilme verdi; fıkıh, hadis, ve öteki şer'i ilimler yanında kimya ve diğer ilimleri de tahsil etti. Talebesi Tarsuslu İbn Hayyan'ın, Cafer'in beşyüz risalesini toplayarak bin yaprak tutan bir kitap yazdığı rivayet edilir. (İbn Hallikan, Vefeyatü'l-A yan, Mısır 1948, I, 291).

Cabir İbn Hayyan, Ca'fer-i Sadık'tan çok yararlanmış, ondan itikad ve iman usulünü öğrenmiş bunun yanında maddi varlıkların tabiatı ve özelliklerine ve bunların birbirine karıştırılmasına (eczacılık-simya) dair bilgiler de almıştır. Cabir'in Ca'fer'den ilim öğrenmek için belirli bir saati vardı. O saatte, İmamın yanına ondan başkası giremezdi. Risalelerinin büyük kısmını hocası Ca'fer'in adına yazmıştır (Muhammed Ebu Zehra, el-İmamü's Sadık, 77).

Ebu Hanife, İmam Malik ve Süfyan-ı Sevri gibi büyük bilginler Ca'feri Sadık'tan ilim öğrenmiş ve hadis rivayet etmişlerdir. Ca'fer-i Sadık fazla konuşmazdı. Süfyan-ı Sevri, Ca'fer'i ziyarete gitmiş; uzun süre sustuğunu görünce konuşmasını rica etmiş; bunun üzerine Ca'fer şöyle demiştir: "Allah'ın nimetine şükret; şükür, nimetin artmasına vesile olur. Nimet verildiği zaman da istiğfara devam et. Devletin zulmüne karşı da La havle vela kuvvete illa billah de."

Ebu Hanife de, Hicaz'a gidip, iki yıl Ca'fer'in yanında kalmış, ondan çok şeyler öğrenmiş ve bu iki yıl için "Eğer iki yıl olmasaydı Numan mahvolurdu" demiştir (Ebu Zehra, a.g.e., s. 37-39).

İmam Ca'fer'in ilmi önce kesbi olarak başlamış, sonra vehbi ilimle desteklenmiş, ilhama mazhar olmuştur. Bu yüzden İmamiye mezhebi mensupları, imamların ve bu arada Ca'fer-i Sadık'ın hatadan salim olduğu inancındadır. Her biri yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram'ın bile görüş ve ictihadlarında zaman zaman hata ettikleri olmuştur. Sahabeden sonra gelen imamların ilham dışındaki sözlerinde yanılması mümkündür. Cafer-i Sadık da insandır, masum değildir. Çünkü ismet (masumluk) sıfatı yalnız peygamberlere mahsustur.

Ca'fer-i Sadık, ahlak, fazilet ve takvada ileri idi. İmam Malik onun hakkında şöyle der: "O, üç halde bulunurdu: Ya namaz kılar, ya oruç tutar, veya Kur'an okurdu. Hiç bir zaman temiz olmadan Allah'ın Rasulü'nü ağzına almazdı. Boş yere konuşmazdı. Kendisini her gördüğümde kalkar, altındaki minderi bana verirdi." (Ebu Zehra, a.g.e., s. 77).

Alta yün, üste ipekli giyerdi. Süfyan ona "Bu senin ve babalarının elbisesi değildir" deyince Ca'fer ona "O zaman darlık zamanı idi. Şimdi genişlik zamanıdır. Şimdi herşey bol." demiş, sonra cübbesini açıp alttan beyaz yünlü elbisesi görününce, "İşte" demiş "Allah için giydiğimiz elbise budur. Bu üstteki de sizin için giydiğimiz elbisedir. Allah için olanı gizledik. Sizin için olanı gösterdik." (Hilye, III, 193; el-Kevakib, I, 95).

İmamiye, Ca'fer-i Sadık'ın bazı vehbi ilimlere sahip olduğunu, Hz. Peygamber'in bu ilmi Hz. Ali'ye verdiğini, Hz. Ali'den Ali Zeynelabidin'e, ondan Muhammed Bakır'a, ondan da Ca'fer-i Sadık'a geçtiğini, bu ilmin "cifr ilmi"* olduğunu söyler. Cifr ilmi, harflerin ilmidir. Cafer'i Sadık'ın cifr'i bildiği ve onu şöyle tarif ettiği bildirilir: "O, deriden bir kaptır. Onda, peygamberlerin ve İsrailoğulları bilginlerinin bilgisi vardır." (Seyyid Hüseyin Muzaffer, es-Sadık, 109).

Bu gibi rivayetler genellikle Kuleyni yoluyla gelmektedir. Kuleyni, Ca'fer-i Sadık'ın, guya Kur'an'da eksiklikler veya ilaveler bulunduğunu söylediğinden bahs eder ki; Murtaza Tusi, büyük İmamiye bilginleri onu yalanlamışlar ve Cafer-i Sadık'dan bunun aksini rivayet etmişlerdir. Ebu Hanife ve İmam Malik, Ca'fer-i Sadık'ın görüşlerine muttali olmuş, ancak yukarıdaki cifr ilmi vb. iddialar onların eserlerinde yer almamıştır.

Hamdi DÖNDÜREN


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Ca'fer-I Sadık kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Ca'fer-I Sadık kelimesi anlamı 14 defa okunmuştur. [241645] Ca'fer-I Sadık kelime anlamı, Ca'fer-I Sadık nedir, Ca'fer-I Sadık ne demek, Ca'fer-I Sadık sözlük anlamı

Paylaş