DİPLOMASİ kelime anlamı DİPLOMASİ nedir DİPLOMASİ ne demek DİPLOMASİ sözlük anlamı DİPLOMASİ

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Diplomatie, Fr. Diplomatie, İng. Diplomacy. Devletler hukkuna göre milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesi ve milletlerarası münsebetleri yürütme ve yönetme sanatı. Birinci niteliği müzkeredir. Diplomasi bütün dünyda, devletler umm hukku kurallarına göre yürütülür. Amacı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları zora başvurmadan barışçı yollardan çözmektir. Bu iş için devletler, başka ülkelerde elçi, orta elçi ve maslahatgüzerler bulundurur. Bu memurlar, iki ülke arasındaki resm ilişkileri temsilci sıfatıyla düzenler, tkib eder ve yürütürler. Günümüzde diplomasi sdece siys nitelikli olmayıp, ekonomik, teknik, kültürel ve asker yönleri de içine almaktadır.

Ancak, 1918 yılından bu yana devletler arasında yerleşen bir temüle göre, devletlerarası yüksek düzeyli diplomatik meseleler, konunun önemine göre, dışişleri bakanları, hükümet başkanları, hatt devlet başkanları seviyesindeki şahs ikili temaslarla yürütülmesi alışılagelmiştir. Bunun yanında devletlerarası alt düzeydeki meselelerle ekonomik çerçeveli kararlar, elçi veya konsolos memurları aracılığıyla yürütülürdü. Diplomatik görüşmeler, hangi seviyede yapılırsa yapılsın, genellikle ikili veya çok taraflı antlaşmalar yapılmasıyle netcelenirdi.

Sürat asrında bulunmamız sebebiyle (telekominikasyon ve uçak) diplomasi de bu süratten payına düşeni almış bulunmaktadır. Artık eskisi gibi, tlimt almış bir şahıs ve ekibin insiyatif ve kbiliyetinden çıkan ikili diplomasi yerine milletlerarası forum diplomasisi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu husus diplomasiye yardımlaşmayı da ekleyerek, NATO, Birleşmiş Milletler, İslm Ülkeleri gibi kuruluşların teşkilini sağladı ve diplomatik alanda devletler birliğini teessüs ettirdi.

Eski çağlarda bugünkü modern anlamda diplomasi yoktu. Devletlerarasında belirli konuların görüşülmesi için kabul edilen elçiler gönderilirdi. Bu elçiler, gönderildikleri ülkede devamlı diplomatik görev yapmazlar, işleri bitince tekrar ülkelerine dönerlerdi. Hatt ortaçağın başlarında devlet başkanları birbirleriyle diplomatik meseleleri görüşmede, ya karşı karşıya gelerek bizzat veya mektuplaşarak yaparlardı. Sdece yedi ve sekizinci yüzyıllarda, papalığın Bizans sarayında elçi bulundurduğunu siys trihler yazmaktadır. Papalığın bu elçisi de uzmanlaşmış diplomatik personel değildi. Ancak, sonradan çıkan yüzyıl savaşları, diplomatik personelin uzmanlaşmasını bir nevi mecbriyet hline getirdi. On dört ve on beşinci yüzyıllarda devletlerarası antlaşmaların ortaya çıkardığı derin boyutlu, çetin meseleler, o zamnın devlet başkanlarının zarr olarak teknisyenlere ve hukukçulara danışmak zorunda bıraktı. Bundan sonra da diplomasi, dünyda bir meslek hline geldi. Devletlerarası elçilikleri her devlet, başka ülkelerde kurmaya başladı.

Avrupada diplomatik elçilerin önemini ilk düşünen ülke, Venedik Cumhriyeti olmuştur. Bu ülke, komşu ülkelere gönderdiği devamlı elçilerden çok fayda görmüştür. Venediklilerin bu başarısı, Cenevizlilerle Fransızların dikkatini çekince, onlar da başka ülkelere devamlı elçiler göndermeğe başladılar.

1970li yıllarda bir yandan 35 ülkeli Avrupa Güvenlik Konferansı toplanırken, öte yandan 36 ülkeli İslm Zirve Konferansının toplandığı müşhede edildi. 1974 senesinde ise düny, trihin en büyük konferanslarından birine sahne oldu: Karakasta 5000 delegenin katıldığı Birleşmiş Milletler Üçüncü deniz Hukuku Konferansı.

Bundan da anlaşılıyor ki, diplomatik ilişkiler diplomatlar arasında değil, devlet adamları ve teknisyenler arasında da yaygınlaşmış oldu.

Türklerde diplomasi: Eski Türk yazıtları ve Çin belgeleri, Türkler ile Çinliler arasında diplomatik ilişkilerin olduğunu gösterir. Ayrıca 567 yılında Batı Göktürk Devletinin Bizansa elçi ve heyet gönderdiği, buna karşılık 568 yılında Bizansın da Türklere elçi gönderdiğini trihler yazmaktadır. Batılı ülkeler, ortaçağdan tibren Osmanlı Devletine elçi göndermeye başlamışlardır. Türkiyede sürekli oturma izni ilk def 1454 yılında Venedik elçisine verilmiştir. Daha sonra 1500 yıllarında, Avusturya, Fransa ve İngilterenin Osmanlı Devletinde dim diplomatik elçilikleri kurulmuştur. 1774 yılında yapılan Kaynarca Antlaşmasıyle Rusya, Osmanlı diplomasisinde boy göstermeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti, başka ülkelerin asker durumuna ve sosyal güçlerine göre, diplomatik ilişkilerini kurardı. Karşı devlete, gücü ve asker niteliğine göre, ehemmiyet verirdi. Bugün de devletler arasında hemen hemen aynı durum görülmektedir.

On sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda Osmanlı diplomasisi bzan Fransanın, bzan da İngilterenin etkisi altında kaldı.

Birinci Düny Harbinden önce dünynın en güçlü devleti, Devleti liyye, yni Osmanlı Devletiydi. Onun pdişhını ziyrete gelen Alman İmparatoru İkinci Wilhelm, Siyseti (diplomasiyi) Sultan İkinci Abdülhamd Handan öğrendim. demekten kendini alamamıştır.

Bzı kereler de bu devletlerin yerine şartlara göre Rusya son zamanlarında Japonya ve ABD bizimle diplomatik ilişki kurmuşlardır.

Cumhriyet Türkiyesinin diplomasisi ise, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesi ana prensibi üzerine kurulmuştur. Batı yanlısı veya batı ağırlıklı bir politika izlemektedir.

Diplomasinin bir de temsil niteliği vardır. Diplomatlar vzfeli bulundukları devlette kendi devletlerini temsil ederler. Yabancı ülkedeki bir sefir (büyükelçi) protokol yönünden görev yaptığı ülkenin devlet başkanı nezdinde, kendi devlet başkanının şahs temsilcisi durumundadır.

Diplomaside protokol, diplomatik lisan ve diplomatik yazışma bir usl, üslp ve meslek olarak temyüz etmiştir.

Eskiden büyük bir gizlilik içinde yürütülen diplomasi, günümüz insanının her türlü siys olay hakkında aydınlanma isteği ve ihtiycı karşısında alenleşmiş bulunmakta; birçok anlaşma veya anlaşma metinleri derhl kamuoyuna açıklanmaktadır. Ülkelerin dış politikaları ile düny olayları parlamentolarda halka açık şekilde tartışılmaktadır.

Diplomaside her konu açık seçik beyn edilir, tartışılır denemez. Her ülkenin güvenliğini ilgilendiren hususlar, bir sürü teknik noktalar fevkalde gizlilik istediğinden, diplomaside bu tür haberleşme şifreli mesajlarla olmaktadır. Bu husus diplomasinin vazgeçilmez gereğidir.
(Dıplomacy) Milletlerarası
anlaşmazlıkların savaşçı yollardan ziyade görüşme ve uzlaşma yöntemleri gibi
barışçı yollarla çözümünü öngören dış politika üretme ve yürütme mesleği; bu
mesleğin uygulama alanı. Bkz. kriz diplomasisi,
  • Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.
  • Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı.
  • Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği
    Örnek:Benim için, diplomasinin birbirinden tuhaf birçok icaplarına uymak, belki, mümkün olmuştur. Y. K. Karaosmanoğlu
  • Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk.
  • Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik.
  • İngilizcesi :Diplomacy.

Kelime Dili

DİPLOMASİ kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

DİPLOMASİ kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen DİPLOMASİ kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde DİPLOMASİ kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde DİPLOMASİ kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde DİPLOMASİ kelime anlamı gösterilmektedir. DİPLOMASİ nedir ? DİPLOMASİ ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. DİPLOMASİ kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.