Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan Nedir

Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan Nedir ? Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan Ne demek ?

1-)HİZB, HİZBULLAH, HİZBUŞŞEYTANBir kişinin görüşüne uyarak kendisiyle birlikte bulunan dost ve arkadaşları, belli bir görüş ya da unsur çevresinde oluşan topluluk, parti. Kavim, kabile gibi tarihsel ve toplumsal bir oluşumla ortaya çıkan topluluğa hizb denildiği gibi; bir kişi, inanç ya da düşünceye taraftarlıkla toplumdan ayrışan siyasi ve itikadi topluluklara da hizb (hizib) adı verilir. Bu nedenle Kur'an, tanımına uygun müslümanlar topluluğunu "hizbullah", tağut ve şeytanların peşinden giden insanları da "hizbüşşeytan" olarak adlandırır. Her hizib, kendi içinde sıkı bir dayanışma, yardımlaşma ve taraftarlık bilinciyle hareket ederken,diğer hiziblerle ilişkilerinin temelini sakınma, korunma ve düşmanlık duyguları belirler. Müfessirler, Kur'an'daki Hizbullah kavramını "Şi'atullah (Allah'ın taraftarları)", "Ensarullah (Allah'ın yardımcıları", "Evliyaullah (Allah'ın dostları" ve "Cündullah (Allah'ın askerleri)" gibi deyimlerle karşılamaları, hizb'in bu temel özelliklerini yansıtma amacına yöneliktir.

Kur'an, hizb kelimesini tekil biçimiyle yedi ayette (5/56,18/12, 23/53, 30/32, 35/6, 58/19-22) dokuz defa, çoğul biçimiyle de dokuz ayette (11/17 13/36, 19/37, 33/20-22, 38/11-13, 40/5-30, 43/65) on defa kullanır. Bu kullanımların üçünde Allah'ın hizbi, partisi anlamında "Hizbullah", ikisinde Şeytan'ın hizbi, partisi anlamında "Hizbüşşeytan" biçimindeki terkiblerle özel iki toplum dile getirilir. Diğer kullanımların birisinde kelime Hizbüşşeytan'ı belirtirken, geriye kalanlarda topluluk, kabile, parti gibi genel anlamları dile getirir.

Hizbullah'tan söz eden ilk ayet (el-Maide, 5/56), mü'minlerin niteliklerini sergileyen bir dizi ayet içinde yer alır. Buradan yola çıkarak Hizbullah'ın Kur'an'ın tanımladığı mu,minler topluluğu olduğu söylenebilir. Fakat Hizbullah'ı tanımlayan asıl ayet, belirlenen niteliklerin siyasal ve toplumsal bir boyutunu ortaya koyması bakımından ayrıca önemlidir. Çünkü, mü"minler toplumunun bir hizbi, hem de Allah'ın hizbi olarak tanımlanmasında asıl belirleyici olan imanın bu boyutudur. Âyet bu boyutu, "Allah'ı, O'nun Rasulünü ve mü'minleri veli edinmek" biçiminde ifade ediyor. Hizbullah deyiminin iki defa geçtiği diğer ayette (Mücadele, 58/22) aynı boyutun diğer bir yönü delil getiriliyor. Bu da " Babaları, kardeşleri, oğulları ya da kabilesi de olsa, Allah'a ve Rasulü'ne düşman olanları sevdikleri (meveddet duydukları) görülmemektedir"

Veli edinmek; dost tutmak, yardımlaşmak, otoritesine boyun eğmek, görev ve yetkilerini tanımak gibi anlamlan; meveddet ise sevgi üzerine kurulu bağları ve bunun sonucu olan velayet ilişkilerini dile getirir. Buna göre Hizbullah, Allah'ın ve Rasulü'nün otoritesine boyun eğen, İslam'a teslim olan, içlerinden seçtikleri yöneticilere itaat eden, birbirleriyle yardımlaşan, dostluk ve dayanışma içinde bulunan diğer yandan da en yakın akrabaları da olsa, İslam düşmanlarını sevmeyen, onlarla işbirliği yapmayan, onlara yardımda bulunmayan mü'minler topluluğudur. Bu topluluk, velilerinin yalnız Allah, Rasulü ve mü'minler olduğunun (el Maide, 5/55) bilincinde bulunduğu kadar hıristiyan ve yahudilerin (5/51), İslam'ı eğlence ve oyun edinenlerin (5/57) veli edinilmeyeceğinin, bunun onlardan olmak anlamına geleceğinin de bilincindedir. Mü'minlerin İslam inancı çevresinde yeni, bütünüyle farklı bir toplum oluşturmalarını ve Bedir örneğinde görüldüğü gibi, gerektiğinde en yakınlarına karşı hiç tereddüt etmeden savaşmalarını mümkün kılan toplumsal bağlar, yakınlıklar kurmalarını sağlayan bu bilinçtir. Allah, Hizbullah olarak adlandırdığı bu bilinç içindeki toplumun kalplerine imanı yazar ve onları kendisinden bir ruhla destekler. Âhirette cennete konulur ve orada ebedi olarak kalırlar. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Başarıya ulaşacak hizib de yalnızca budur (el-Mücadele, 58/22).

Doğrudan Hizbüşşeytan deyimi kullanılmasa da Şeytan'ın hizbinden sözeden ilk ayet bir Mekki surede yeralır. Bu ayette mü'minler, Şeytan'ın düşmanları olduğu ve onun hizbini alevli ateşin halkından olmaya çağırdığı belirtilerek uyarılır (el-Fatır, 35/6). Hizbüşşeytan deyiminin doğrudan iki defa kullanıldığı ayet ise Medeni bir surededir. Bu ayette Hizbüşşeytan'ı oluşturan insanların şeytan tarafından kuşatıldıkları, Allah'ı unuttukları ve üstün gelemeyecekleri ifade edilir (el-Mücadele, 58/19). İlk ayette Hizbüşşeytan adlandırmasına gidilmemesine ve yalnızca mü'minlerin uyarılması ile yetinilmesine karşılık ikinci ayette artık toplumsal bir olgu olarak ortada duran bir topluluktan, mü'minlerden ayn bir hizib oluşturan insanlardan sözedilir.

Hizbüşşeytan'ı belirleyen nitelikler, Hizbüşşeytan adlandırmasının yapıldığı ayetten önceki beş ayette açıklanır. Bunlar, Allah'ın kendilerine gazabettiği bir topluluğu veli edinmişlerdir. Bilerek yalan yere yemin ederler; gerçek ne mü'mindirler, ne de veli edindikleri kimselerdendirler. Yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yoluna engel olurlar. Yalancıdırlar. Özellikle Medine ortamı göz önünde tutulduğunda Hizbüşşeytan olarak tanımlanan insanların münafıklar olduğu açıktır. Münafıklar, müslüman gibi göründükleri, içiçe yaşadıkları müslümanların sahip oldukları bütün haklardan yararlandıkları halde, gerçekte iman etmemiş kimselerdir. Mü'minleri kendilerine inandırabilmek için yemin dahil her yola başvurur, ancak her fırsatta Allah'ın yoluna engel olmaya çalışırlar. Münafıkları, eşdeyişle Hizbüşşeytan'ı gerçek mü'minlerden, Hizbullah'tan ayıran en temel özellik: Allah'ı Rasülü'nu ve mü'minleri değil, onların karşısındaki kimseleri veli edinmeleridir. Nitekim ayetin indiği ortamda münafıklar İslam'ın ve mü'minlerin zaferini sonuna kadar engellemeye çalışmışlar, bu amaçlarına ulaşabilmek için hem müşriklerle, hem de yahudilerle işbirliği yapmışlardı. Onların Hizbüşşeytan olarak adlandırılmasının temel nedeni de bu seçimleri oldu. Kur'an'ın getirdiği bu tanımlama, bize Hizbullah ile Hizbüşşeytan'ın ayrılması konusunda her zaman için uygulanabilecek değişmez bir kıstas vermektedir.

Kur'an, hizb kelimesine, Hizbullah ve Hizbüşşeytan'ı belirtmediği yerlerin büyük çoğunluğunda olumlu ya da olumsuz bir yorum getirmez. Buralarda hizib; topluluk, kabile gibi anlamlan dile getirir. Buna karşılık dört yerde (18/12;19, 37, 23/53, 43/65) kelime belli bir toplumun parçalanmasına neden olan partileşme anlamında kullanılır. Bunlardan üçu ehl-i kitab'la, biri de müşriklerle ilgilidir. Ehl-i kitab'la ilgili ayetlerde bunların işlerini parçalayıp çeşitli kitaplara ayrıldıkları; her partinin kendi yanında bulunanla sevindiği el-Mü'min, 23/55); partilerin birbirleriyle ihtilafa düştüğü (Meryem, 19/37, Zuhruf, 43/65) belirtildikten sonra "Artık büyük bir günü görmekten ötürü vay kafirlerin haline" (19/37) ve "Acı bir günün azabından vay o zalimlerin haline" (43/65) buyrularak hizibleşme küfür ve zulümle ilişkilendirilir. Müşriklerle ilgili olan ayet de hizipleşmenin olumsuzluğunu dile getirir: "Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her hizib kendi görüşleriyle avunur" (er-Rum, 30/32).

Hizibleşmenin anlamlandırılış biçimine bakılarak rahatlıkla Kur'an'ın İslam toplumunda hizibleşmeye izin vermediği söylenebilir. Kur'an gerçek mü'minlerin tek bir partiyi oluşturduklarını belirterek bunu Hizbullah olarak adlandırıyor. İslam toplumunda bir vakıa olduğu için kabul edilen ikinci parti ise, münafıkların, şeytanın kuşattığı kimselerin oluşturduğu Hizbüşşeytan'dır. Bunun dışındaki bütün hizibleşmeler Hizbullah'ın parçalanması anlamına gelir ki, bu da İslam toplumunun Kur'an'ın onaylamadığı ehl-i kitab'tan toplumların durumuna gelmesi demektir. Oysa mü'minlerden istenen; kendilerine apaçık deliller geldikten sonra fırka fırka olup ihtilafa düşenlere benzememektir. Çünkü ihtilafın sonu kaçınılmaz bir azabdır (Âlu İmran, 3/105).

Ahmet ÖZALP


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan kelimesi anlamı 1 defa okunmuştur. [242011] Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan kelime anlamı, Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan nedir, Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan ne demek, Hızb, Hızbullah, Hızbusseytan sözlük anlamı

Paylaş