Hafsa Binti Ömer Kimdir ?

Hafsa Binti Ömer Biyografisi

Hafsa Binti Ömer Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Hafsa Binti Ömer : Resûlullah efendimizin mübârek hanımlarından. Hazret-i Ömer’in kızı olup, annesinin ismi Zeyneb binti Maz’ûn’dur. Bi’set’ten yâni Peygamber efendimize peygamberliğin bildirilmesinden beş sene önce doğdu. 665 (H.45) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.

Hazret-i Hafsâ, babası hazret-i Ömer, İslâmiyeti kabul edince, Müslüman oldu. Huneys bin Huzâfe ile evlendi. Huneys ile önce Habeşistan’a sonra Medîne’ye hicret etti. Huneys, Bedr ve Uhud gazvelerine katıldı. Uhud’da yaralanıp, Medîne’de şehid olunca, hazret-i Hafsâ genç yaşta dul kaldı.

Hicretin üçüncü yılında Peygamber efendimiz ile nikâhlanmakla şereflendi.

Peygamber efendimiz kendisine hitâben; “Ey Hafsa! Sakın çok konuşma! Allahü teâlâyı anmadan çok konuşmak, kalbi öldürür. Allahü teâlânın zikri ile çok konuşmak ise kalbi diriltir.” buyurdu.

Peygamber efendimizin sabah namazı için kalktığında, abdest aldıktan sonra sabahın sünnetini evinde kıldığını o haber vermiştir. “Peygamber efendimizin oturarak tesbih namazı (nâfile) kıldığını görmedim. Ancak, vefâtından bir sene önce tesbih namazlarını oturarak kılmaya başladı” buyurdu.

Peygamber efendimiz, hazret-i Hafsa’ya husûsî olarak, kendisinden sonra; hazret-i Ebû Bekr ve Ömer’in halîfe olacağını bildirdi.

Hazret-i Hafsa, irâdesi kuvvetli, özü sözü bir idi. Peygamber efendimiz onun hakkında; “Hafsa tam mânâsıyla babasının kızıydı.” buyurdu. Dînî vecîbeleri hakkıyla yerine getirirdi. Geceleri ibâdet eder ve senenin çoğunu oruçlu geçirirdi. Çok bilgiliydi. Abdullah bin Ömer, Safiyye binti Ebû Ubeyde, Ümmü Mübeşşir, Hamza bin Abdullah, Hârise bin Vehb, Abdurrahmân bin Hâris talebeleri olup, pekçok husûsu rivâyet ederek haber verdi. Hazret-i Hafsa’ya Peygamberimiz vefât edince, Beytülmâl’den tahsîsât ayrıldı. Hazret-i Ömer’in hilâfetinde ise kendisine dîvândan on bin dirhem tahsisât bağlanarak geçindi. Babası şehid olurken, hazret-i Ebû Bekr’in toplattığı Kur’ân-ı kerîmi muhâfaza etmekle vazifelendirildi. Hazret-i Osmân’ın hilâfetinde Kur’ân-ı kerîmin çoğaltılması esnâsında muhâfaza ettiği nüshayı halîfeye teslim etti.

Hazret-i Hafsa 665 (H. 45) senesi Şâban ayında Medîne-i münevverede vefât etti. Cenâze namazını Medîne vâlisi Mervân bin Hakem kıldırdı. Bakî Kabristanlığına defnedildi.

Peygamber efendimizden altmış hadîs-i şerîf rivâyet etmiş olan hazret-i Hafsa’dan; Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmüzî, Nesâî ve İbn-i Mâce hadîs-i şerîf nakletmişlerdir.

Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzıları:

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, yataklarına yattıkları zaman mübârek sağ ellerini başlarının altına koyar ve şöyle duâ ederdi: “Rabbi kınî azâbeke yevme teb’asü ıbâdeke” (Yâ Rabbî! Kullarını dirilteceğin gün, beni azâbından koru) (3 defâ). Peygamber efendimiz sağ eliyle yer, sağ eliyle içer, abdeste, giyinmeye, almaya ve vermeye sağdan başlardı.

Bir gün Resûl-i ekrem, elbisesini diz kapaklarının altına kadar sıvayıp istirahat ediyordu. Hazret-i Ebû Bekr gelip izin istedi. Habîb-i ekrem izin verdiler. Hâllerini değiştirmediler. Sonra hazret-i Ömer gelip izin istedi. Ona da izin verdiler ve hâllerini değiştirmediler. Bir grup Eshâb-ı kirâm da gelip izin istedi. Onlara da izin verdiler ve hâllerini değiştirmediler. Daha sonra hazret-i Osmân gelip izin isteyince, Resûl-i ekrem hemen toparlandı. Elbisesini düzelttiler. Hepsi gittikten sonra, Resûlullah’a; “Ey Allah’ın Resûlü, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer ve diğer Eshâb-ı kirâm geldiler. Durumunuzu değiştirmediniz. Sonra hazret-i Osmân geldi. Elbisenizi düzelttiniz.” deyince, Resûlullah; “Meleklerin bile hayâ ettiği Osman’dan hayâ etmeyeyim mi?” buyurdu.


Hafsa Binti Ömer : Hafsa binti Ömer . sahabe
Resûlullah Efendimiz’in Hanımı
Hazreti Ömer’in kızı olup, annesinin ismi Zeyneb binti Mazun’dur. Biset’ten yani Peygamber Efendimiz’e peygamberliğin bildirilmesinden beş sene önce doğdu.
Hazreti Hafsa, babası Hazreti Ömer, İslamiyet’i kabul edince, Müslüman oldu. Huneys bin Huzafe ile evlendi. Huneys ile önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etti. Huneys, Bedr ve Uhud gazvelerine katıldı. Uhud’da yaralanıp, Medine’de şehit olunca, Hazreti Hafsa genç yaşta dul kaldı.
Hicretin üçüncü yılında Peygamber Efendimiz ile nikahlandı.
Peygamber Efendimiz kendisine hitaben; “Ey Hafsa! Sakın çok konuşma! Allahü tealayı anmadan çok konuşmak, kalbi öldürür. Allahü tealanın zikri ile çok konuşmak ise kalbi diriltir.” buyurdu.
Peygamber Efendimiz’in sabah namazı için kalktığında, abdest aldıktan sonra sabahın sünnetini evinde kıldığını o haber vermiştir. “Peygamber efendimizin oturarak tesbih namazı (nafile) kıldığını görmedim. Ancak, vefatından bir sene önce tesbih namazlarını oturarak kılmaya başladı” buyurdu.
Peygamber Efendimiz, Hazreti Hafsa’ya hususî olarak, kendisinden sonra; Hazreti Ebubekir ve Ömer’in halife olacağını bildirdi.
Hazreti Hafsa, iradesi kuvvetli, özü sözü bir idi. Peygamber Efendimiz onun hakkında; “Hafsa tam manasıyla babasının kızıydı” buyurdu. Dinî vecîbeleri hakkıyla yerine getirirdi. Geceleri ibadet eder ve senenin çoğunu oruçlu geçirirdi. Çok bilgiliydi. Abdullah bin Ömer, Safiyye binti Ebû Ubeyde, Ümmü Mübeşşir, Hamza bin Abdullah, Harise bin Vehb, Abdurrahman bin Haris talebeleri olup, pek çok hususu rivayet ederek haber verdi. Hazreti Hafsa’ya Peygamberimiz vefat edince, Beytülmal’den tahsîsat ayrıldı. Hazreti Ömer’in hilafetinde ise kendisine dîvandan on bin dirhem tahsisat bağlanarak geçindi. Babası şehid olurken, Hazreti Ebubekir’in toplattığı Kur’an-ı Kerim’i muhafaza etmekle vazifelendirildi. Hazreti Osman’ın hilafetinde Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması esnasında muhafaza ettiği nüshayı halifeye teslim etti.
665 (H.45) senesinde Medine’de vefat etti. Cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırdı. Bakî Kabristanlığına defnedildi.
Peygamber efendimizden altmış hadîs-i şerîf rivayet etmiş olan Hazreti Hafsa’dan; Buharî, Müslim, Ebû Davûd, Tirmüzî, Nesaî ve İbn-i Mace hadis-i şerîf nakletmişlerdir.

Rivayet ettiği hadis-i şerîflerden bazıları:
Peygamber Efendimiz, yataklarına yattıkları zaman mübarek sağ ellerini başlarının altına koyar ve şöyle dua ederdi: “Rabbi kınî azabeke yevme teb’asü ıbadeke” (Ya Rabbî! Kullarını dirilteceğin gün, beni azabından koru) (3 defa). Peygamber Efendimiz sağ eliyle yer, sağ eliyle içer, abdeste, giyinmeye, almaya ve vermeye sağdan başlardı.
Bir gün Resûl-i Ekrem, elbisesini diz kapaklarının altına kadar sıvayıp istirahat ediyordu. Hazret-i Ebû Bekr gelip izin istedi. Habîb-i ekrem izin verdiler. Hallerini değiştirmediler. Sonra hazret-i Ömer gelip izin istedi. Ona da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Bir grup ashabı kiram da gelip izin istedi. Onlara da izin verdiler ve hallerini değiştirmediler. Daha sonra hazret-i Osman gelip izin isteyince, Resul-i Ekrem hemen toparlandı. Elbisesini düzelttiler. Hepsi gittikten sonra, Resûlullah’a; “Ey Allah’ın Resulü, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve diğer ashab-ı kiram geldiler. Durumunuzu değiştirmediniz. Sonra Hazreti Osman geldi. Elbisenizi düzelttiniz.” deyince, Resulullah; “Meleklerin bile haya ettiği Osman’dan haya etmeyeyim mi?” buyurdu.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Hafsa Binti Ömer Özgeçmişi

Hafsa Binti Ömer Hayatı

Sizde Hafsa Binti Ömer ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Hafsa Binti Ömer biyografisi 33 defa okunmuştur. [614]