İlker Alp Kimdir ?

İlker Alp Biyografisi

İlker Alp Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

İlker Alp : İlker Alp akademisyen, yazar
İdari Görevler
1992 -1996 : Balkan Araştırma Merkezi Müdürlüğü Trakya Üniversitesi
1993- 1996 : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Trakya Üniversitesi
2004-…
1993- : Tarih Bölüm Başkanlığı Trakya Üniversitesi

Lisans Durumu
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - GENEL TÜRK TARİHİ 1978

Yüksek Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - GENEL TÜRK TARİHİ 1981

Doktora
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - GENEL TÜRK TARİHİ 1985

Akademik Durumu

Yrd.Doç.Dr.
T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1989

Doç.Dr.
T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1992

Prof.Dr.
T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1998

Uzmanlık Alanları:
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Dünyası, Balkanlar

Verdiği Dersler

Lisans
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Fizik Bölümleri) (I-II), Türkiye ve Balkanlar" (I,II,III, IV), XX. Yüzyıl Türk Dünyası(I-II), Tarih Araştırmalarda Metod (I-II), Bitirme Ödevi (Yıllık)
Yüksek Lisans
Çağdaş Türk Dünyası ve Türk Devletleri (I-II), Osmanlı İmparatorluğu'nda Islahat Hareketleri (I-II), Atatürk Döneminde Çağdaş Türkiye (I-II), Türkiye'nin Komşularıyla ilişkileri (I-II).
Uluslararası Kitap veya Kitapta Bölüm (Kongre Bildirileri Kitapları Hariç)
1. İlker Alp, Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi (1877 - 1989), (Trakya Üniversitesi yayınları), Ankara 1990.
2. İlker Alp, Bulgarian Atrocities, Documets and Photographs, Oxford Üniversitesi, 1988.
3. İlker Alp, Bulgar Zulmünü Günümüze Kadar İntikâl Ettiren Edirne ve Çevresindeki Şehitlikler, Ankara 1989.
Bu eser, Ehrenariedhöfe in Edirne und Umgebung, die Grausamken der Bulgaren bis in die Gegenward Bezeugen başlığıyla Almanca’ya çevrilerek İstanbul 1990”da yayınlandı.
Aynı eser, Sepultures, Temoins de L”Opression Bulgare A Edirne Et Ses Environs başlığıyla Fransızca’ya tercüme edilerek İstanbul 1990’da yayınlandı.
Aynı eser, Mekabiru’ş-Şuheda’Elleti Ta’kisü’z Zulme’l-Bulgari Hata’l-Yevm El-Mevcûdeti fi Edirne ve’l-Manatıku’l-Muhîtati Bihâ başlığı ile Arapça olmak üzere İstanbul’da 1990 yılında neşredildi.
Aynı eser İngilizce’ye tercüme edilerek İstanbul 1990’da yayınlandı.
Ulusal Kitap veya Kitapta Bölüm
1. İlker Alp, ”Misak-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması”, Türkler, XVI, Ankara 2002.
2. İlker Alp, ”Misak-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması”, Genel Türk Tarihi, XVIII, Ankara 2002

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. İlker Alp, “Türk Adı ve Atatürk’ün Türklüğe Bakışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, Isparta 2003.
2. İlker Alp, Stabilirea Granitelor Nationale Cuprilejal Fondarii Turciei Moderne”, Hakses (Romanya Türk Demokrat Birliği Yayın Organı), No:11, Köstence-Romanya Kasım 1998.


Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

1.İlker Alp,"Tarihte Türklerin Bulgarlaştırması" Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 37, İstanbul Ağustos 1985.
(Bu makalenin özeti, “The Bulgarization of Turks” başlığı altında İngilizce yayınlanmıştır.)
2.İlker Alp,"Balkan Savaşları Esnasındaki Bulgar Mezâliminin Türkler ve Gayrimüslim Azınlıklar Tarafından Tel'îni", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:26, İstanbul Nisan 1987.
3.İlker Alp,"Balkan Harbi ve Bulgar Mezâlimi ile İlgili Edirne Müzesi'nde Bulunan Birkaç Hatıra", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:5, İstanbul Mayıs 1987.
4.İlker Alp,"Ohri Türklerinde Martufal Âdetleri ve Martufal Mânileri" Türk Folklor Araştırmaları, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı), Ankara 1988 .
5.İlker Alp,"Bulgaristan'ın Emperyalist Politikasında Yeni Bir Adım", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 56, İstanbul, Ekim 1988. (Makalenin özeti “A New Step Forward in Bulgaria’s Imperialist Policy” başlığı altında İngilizce yayınlanmıştır.)
6.İlker Alp, Balkanlar ve Yugoslavya Olayları" Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Genelkurmay Askerî Stratejik Etüt Başkanlığı) Sayı: 332, Ankara, Nisan 1992.
7.İlker Alp,"Pomak Türkleriyle İlgili Bazı Gerçekler", Askerî Tarih Bülteni, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 33, Ankara 1992.
8.İlker Alp,"SSCB'den BDT'ye, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 336, Ankara Nisan 1993.
9.İlker Alp,Türk Adı ve Türk Sözü", Askerî Tarih Bülteni, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 36, Ankara 1994.
10.İlker Alp,"Batı Trakya Türkleri" (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 33, Ankara 1996.
11.İlker Alp,"Atatürk ve Türk Gençliği", (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 38, Ankara Temmuz 1997.
12.İlker Alp,"BDT(SSCB)'deki Türkler", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 12C İstanbul Ağustos 1997. (Makalenin özeti “Turks in the Commonwealth of İndependent States” başlığıyla İngilizce yayınlanmıştır.)
13.İlker Alp,"Balkan Yarımadası'ndaki Gelişmeler", Askerî Tarih Bülteni, Sayı:44, (Gnkur. Başk. ATESE Başkanlığı), Ankara 1998
14.İlker Alp, 27. "Mîsâk-ı Millî", Mîsâk-ı Millî ve Türk Dış Politikasında Musul Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara 1998.
15.İlker Alp,”Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Stratejik Analiz , S. 17, Ankara 2001.
16.İlker Alp,”Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Makedonya Sorunu Dünden Bugüne, ASAM(Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi), Ankara 2002.
17. İlker Alp,”Atatürk ve Milli Sınırlarımız”, Polis Dergisi Özel Çanakkale Destanı Özel Sayısı, S.38, Ankara Ağustos 2004.
Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1. İlker Alp, Kosova'dan Türkiye'ye göç etmiş Türklerin Evlenme Âdetleri ve Törenleri, XXXIII. Yugoslavya Folklorcular Birliği Kongresi, Priştine, 24-28 Eylül 1986
2. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Interferente Culturale (Istorie, Plastica. Litarature) Galats (Galati)'da 16-18 Ekim 1998. (17 Ekim 1998’de Sempozyumun ikinci gününde oturum başkanlığı yaptı.)
3. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Köstence (Constanta) Teatrul "Fantasio", 1998.
4. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Ovidius Üniversity, Köstence, 1998.
5. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Romanya-Tatar-Türk-Müslüman Demokrat Birliği Merkezi, Köstence, 1998.
6. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Mecidiye (Medgidia), 1998
7. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Tulca 1998
8. İlker Alp, "Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Romanya Türkleri Denmokrat Birliği Merkezi, Köstence 1998.

Ulusal kongre ve Sempozyum Bildirileri

1.İlker Alp, Bulgar Türk Devleti, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu (20-22 Mayıs 1985), Ankara 1987. (Bu tebliğ, Tarihte Türk Devletleri, C.1, Ankara 1987’de yayınlandı. Sözkonusu tebliğin özeti “Tarihte Türk Devletleri Tebliğ Özetleri’nde yayınlandı.)
2.Alp İlker: “Türklere Karşı Bulgar Mezalimi”, Arşiv Belgelerine Göre Bulgaristan’da Türk Varlığı Sempozyumu (21-22 Şubat 1986). (Bu sempozyumun panelinde “Bulgaristan’da Türklerin Dünü ve Bugünü” konusunda Bilgi verildi.)
3.İlker Alp, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Rumeli'nin Türkler Tarafından İskânı, Osmanlı Devleti'nin 707. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen III. Osmanlı Tarihi Sempozyumu, (9-11 Eylül 1988 Söğüt), Ankara 1989.
4.İlker Alp, Bugünkü Bulgaristan'da Türk Nüfusu, Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Bölünmüş Aileler Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), 1988, Edirne.
5.Alp İlker:”Bulgar Zulmü”, Aydınlar Ocağı (2 Temmuz 1989), Ankara.
6.Alp İlker:”Pomak Türkleri”, Balkanlarda Türk Varlığı Dünü ve Bugünü Sempozyumu (2-3 Mart 1992), Edirne.
7.İlker Alp, Osmanlı Döneminden İtibaren Türklerin Bulgarlaştırılması Faaliyetleri, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Bulgaristan'da Türk Yerleşimi Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), , 1989, Edirne.
8.İlker Alp, Devlet Adamı Atatürk, Atatürk'ün 55. Ölüm Yıldönümü Anma Töreni münasebetiyle Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu konferans, 10 Kasım 1993.
9.İlker Alp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkan Devletleri ile İlişkileri, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen Atatürkçülük Konferansı, Edirne 1993.
10.Alp İlker:”Batı Trakya Türklerinin Hakları ve Yunan Yönetiminin Uyguladığı Baskılar”, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Antlaşmalar ve Batı Trakya’daki Uygulamalar Paneli (22 Şubat 1995).
11.İlker Alp,”Atatürk ve Gençlik”, Atatürk’ün Edirne’ye Gelişinin 66. Yıldönümü Münasebetiyle Edirne Valiliği’nce Düzenlenen Tören (21 Aralık 1996), Edirne.
12.İlker Alp,”Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Millî Sınırların Tespiti”, Atatürk’ün Çağdaş Türkiyesi Paneli (29 Ekim 1997), Edirne.
13.İlker Alp,”Balkanlarda Son Gelişmeler ve Kosova”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği Konferans (26 Nisan 1999), İstanbul.
14.İlker Alp,”Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Ortaya Çıkan Meseleler”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin Düzenlediği Konferans (17 Mayıs 1919), Trabzon.
15.İlker Alp,”XX. Yüzyıla Girerken Balkanlar”, Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Paneli (24 Mayıs 1999), Kırklareli.
16.İlker Alp,”Cumhuriyetin 77. Yılında Lozan Barış Antlaşması”, konulu Panel (24 Temmuz 2000).

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

İlker Alp Özgeçmişi

İlker Alp Hayatı

Sizde İlker Alp ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

İlker Alp biyografisi 159 defa okunmuştur. [5562]