İmam Nedir ? Ne Demek ?

İmam Kelime Anlamı Nedir ?

1-)öne geçen, rehber, idare eden, cemaata namaz kıldıran, padişah, halife. “İmam” kelimesi dini bir tabir olarak, üç manada kullanılmıştır.

Birincisi, namazdaki imam olup, camilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemaata namaz kıldırır.

İkincisi, ilimde imam olanlardır. Bunlar büyük din alimleridir. Herbiri mezhep sahibi olup, insanlar kendilerine tabi olarak doğru yolu bulurlar. Bunlardan dört mezhep imamı; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel en önde gelenleridir. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani de dinde imam olmuş büyük alimlerden birkaçıdır. (Bkz. Müctehid)

Üçüncüsü, insanların idaresini üzerine alan, onlara başkanlık edenlerdir. İslam devlet idaresinde, devlet başkanı olan kimseler “İmamü’l Müslimin=Müslümanların başkanı” sıfatı ile de anılmıştır. Bunlar Halifelerdir. (Bkz. Halife)

Namazda İmam olmak, dini bir emirdir. Cemaatle namaz kılmak, yalnız kılmaktan 25 veya 27 derece daha sevaptır. Allahü tealanın rahmeti ve rızası cemaat üzerinedir. İmam, namazda cemaatin kefilidir. Bunun için cemaatin içinden dini bakımdan en iyi şartları taşıyan imam olur. İmam olmak için 6 şart lazımdır. Bu şartlardan biri bulunmadığı bilinen imamın arkasında kılınan namaz kabul olmaz. Bunlar:

1. Müslüman olmak. Sapık bir inanışa sahib olana, mesela hazret-i Ebu Bekr-i Sıddik ve hazret-i Ömer Faruk’un halife olduğuna inanmayan, miraca, kabir azabına inanmayan imam olamaz.

2. Büluğ (ergenlik) yaşında olmak lazımdır. Çocuk olan, büluğ yaşına girmiş olanlara imam olamaz.

3. Akıllı olmak. Sarhoş ve bunak imam olamaz.

4. Erkek olmak. Kadın erkeklere, imam olamaz. Kadının kadınlara imam olması da sakıncalıdır.

5. Hiç olmazsa Fatiha ile bir ayet-i kerimeyi doğru okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan ve ezberlese de tecvid ile okuyamayan, nağme yapan, yani şarkı söyler gibi okuyan kimse imam olamaz. Cemaat içinde Kur’an-ı kerimi en güzel okuyan imam olur.

6. Özürsüz olmaktır. Özür, bir yerinden durmadan kan akmak, yel ve idrar kaçırmak, bazı harfleri yanlış söylemek... gibi hallerdir. Özürlü olan, özrü olmayanlara imam olamaz.

Namaz için imamın masum, yani günahsız olması şart değil ise de bid’at sahiplerini ve açıkça günah işleyenleri imam yapmak uygun değildir. İmamın takva ve zühd sahibi olması, günahlardan çok sakınması lazımdır. Fasık’ın arkasında namaz kılmak mekruhtur, yani sevabı yoktur. Dinin emir ve yasaklarını bilmeyenlerin, büyük günah işleyenlerin, mesela içki içenin, zina edenin, faiz yiyenin imam olması da mekruhtur. Yani uygun değil, günahtır. Hadis-i şerifte: “Mütteki (Günahlardan sakınan) bir alim ile namaz kılan, Peygamber ile namaz kılmış gibidir.” buyruldu. “Salih ve facirin (iyi ve kötünün) arkasında namaz kılınız.” hadis-i şerifi ise, cami imamları için değil, cuma kıldıran emirler, valiler içindir. Bunlara uymak ve itaat etmek içindir. Bir evde, ziyafette seçim aranmadan ev sahibi, ziyafet sahibi, imam olur. Yahut imamı bu seçer. İstenmeyen kimsenin imam olması mekruhtur.

İmam; Kur’an-ı kerim okurken teganni etmemeli, tekbiri doğru söylemeli, rüku ve secdeleri tamam yapmalı, haram ve şüpheli şeylerden uzak durmalı, bedenini ve elbisesini temiz tutmalı, kısa okumalı, kendi ibadetini beğenmemeli, kendine ve cemaatine af ve mağfiret dilemeden namaza başlamamalı ve namazın sonunda cemaat için de dua etmeli ve camiye gelen gariplere yardımcı olmalıdır.

İslamiyette, Kur’an-ı kerim’i ve ezanı teganni ile yani müzik notalarına (perdelerine) uydurarak okumak, manasının bozulmasına ve başka zararlara sebeb olduğundan yasaklanmıştır. Kur’an-ı kerim güzel ses ile ve tecvid ilminin kaidelerine uygun olarak okunur. Teganni ile kelimeleri değiştirip nağmeye uydurarak okumak kesinlikle yasaktır. Bu bakımdan asırlar boyunca, hakiki din alimlerinin ve camilerde cemaatla namaz kıldıran imamların hiçbiri, bu işlere ehil olmak için müzik ve nota bilgisi öğrenmemişlerdir. Kur’an-ı kerim’i doğru ve güzel okumak için musiki öğrenmeye lüzum da yoktur. Tecvid ilmini öğrenmeye lüzum vardır. Tecvide uygun, edep ve huşu içinde Kur’an-ı kerim okumak emredilmiştir. İslam dininin aslında olmadığı halde; dine, Allah’a, peygamberimize ve din büyüklerine karşı duyulan sevgi ve hasreti dile getiren, onların üstünlüklerini anlatan bazı kıymetli şiir ve kasideleri, musiki bestesi ile okuyanlara bilhassa son devirlerde rastlanmakta ve bunlara mevlidhan (mevlid okuyan), gazelhan (gazel okuyan), ilahici, okuyucu gibi isimler verilmektedir. Bunların bazan bir cemaate imam olup namaz kıldırmaları, imamların musiki bilgisi edinmeleri ve ibadetlerde nağme yapmaları gerektiği şeklinde anlaşılmıştır. Halbuki İslamiyetin bildirdiği imamlık şartlarında, musiki bilmek yoktur. Ayrıca ibadet ederken sesi, musiki perdelerine uydurmak şiddetle yasaklanmıştır. Fakat tecvid bilgisi her Müslüman için lazım olup, bilhassa imamlık yapacak kimseler için şarttır. Eshab-ı kiramdan Ebu Hüreyre’nin haber verdiği bir hadis-i şerifte; “Bir zaman gelir ki, Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar. İslamiyeti bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’an-ı kerimi mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere sevap verilmez. Allahü teala bunlara lanet eder, azap verir.” buyruldu.

Peygamberimiz yaşadığı devirde, Müslümanlara imamlık vazifesini bizzat kendisi yapardı. Dört Halife devrinde de bizzat halifeler bulundukları mahallerde cemaate imamlık yapmışlardır.

Medine’nin dışındaki şehir ve köylerde, camilerde namaz kıldırmak için önceleri cemaat kendisi arasından en layık olanını seçerdi. Hazret-i Ömer devrinde, mescitlere imam tayin edilmeye başlandı ve bunlara nafakalarını karşılamak üzere maaş bağlandı. Camide vazifeli imamlara, namaz kıldırmaktan başka daha birçok sosyal vazifeler de verildi. Bilhassa Osmanlılar zamanında, askeriyede tabur seviyesine kadar olan birliklerde vazifeli imamlar, askerin manevi gücünü artıran nasihatler verir, onları moral yönünden harbe hazır tutardı.

Mahalle mescitlerindeki imam ayrıca mahallenin sükun ve emniyetinden de sorumluydu. Hakkında soruşturma yapılan kişiler, imamdan sorulurdu. Mahalleye giren çıkanları kontrol ederdi. Evlenen kişilerin nikahını yapar ve bir sicil defterine kaydederdi.

İslam dininde imam, Hıristiyanlıktaki papazlar gibi, Allah ile kul arasında bir vasıta, aracı değildir. Kişinin günahını bağışlatma, affettirme gibi bir vazifesi yoktur. Çünkü İslamiyette her fert, doğrudan doğruya Allah’a yalvarır, O’na ibadet eder, affedilmesini ve bağışlanmasını O’ndan ister. Ancak peygamberlerin ve Allah’ın sevgili kulları olan velilerin şefaatini isteyebilir. İmam, din bilgisini ve Kur’an-ı kerim okumayı öğrenmekte Müslümanlara yardımcı olur. Dinde imamın ayrı bir üstünlüğü yoktur. Nitekim Kur’an-ı kerim’de mealen; “Sizin Allah katında en kıymetliniz, üstününüz, Allah’tan en çok korkanınızdır.” (Hucurat suresi: 13) buyruldu. Şiilerde ise, imamın masum olduğu, günahsız sayıldığı esas kabul edilmiştir. Bu durum İslam dininde kesin olarak reddedilmiştir. Çünkü sadece peygamberler masumdur, günahsızdır.

Bugün ülkemizde, din hizmeti sayılan imamlık vazifesi, 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri” hakkındaki kanunda düzenlenmiştir. Bu kanun ile imamlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dahil edilmiş böylece memurlara sağlanan her türlü sosyal haklara kavuşturulmuştur. 42 sayılı Köy Kanunu’nda da İmam, Köy İhtiyar Heyetinin tabii üyesidir. Cami hizmetindeki görevleri de, Teşkilat Kanununa dayanılarak çıkarılan “Çalışma Yönetmeliği”nde birer birer sayılmıştır.

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, imamlık hakkında buyurdu ki:

Bir cemaate imam olduğunuzda, namazı hafifletin! Çünkü onların arasında hasta, zayıf, yaşlı ve işi olan kimseler vardır. Yalnız kıldığınız zaman dilediğiniz kadar uzatınız.

Mescid ehlinin (cemaatin) birbirine teklif ederek, imam bulamamaları kıyamet alametlerindendir.

İmamlarınız, şefaatçılarınızdır, yahut sizi Allah’a kavuşturanlardandır. Namazlarınızın tamamlanmasını isterseniz, imamlığa en hayırlınızı geçirin.

On iki imam ve isimleri: Peygamber efendimizin neslinden olup tasavvuf bilgilerinde çok yükselmiş ve tasavvufta rehber İmam olmuş 12 din büyüğüdür. Bunlar sırasıyla; hazret-i Ali, hazret-i Hasan, hazret-i Hüseyin, Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Cevad Takiy, Ali Nakiy, Hasan Askeri Zeki ve Muhammed Mehdi’dir (Bkz. İlgili maddeler). Bu büyükler, Allahü tealanın zatına ve sıfatlarına ait yüksek din bilgilerinde (tasavvuf bilgilerinde) mütehassıstılar. Her biri üstün ilim ve halleri ile Ehl-i sünnet alimlerinin gözbebeği olmuşlardır. Mezhep imamları ve dinde müctehid olan büyük alimler, 12 imamdan feyz ve ders almışlardır (Bkz. Oniki İmam).


2-)Cemaate, Kur'an-ı kerimi iyi okuyanınız imam olsun. Bunda eşit olunca sünneti en iyi bileniniz, bunda da eşit olunca, en yaşlı olanınız imam olsun! (Hadis-i şerif-Müslim, Sünen-i Tirmizi)

İmam kalkan gibidir. Namazı tam kıldırırsa; hem onun, hem sizin lehinize olur. Noksan kıldırırsa, sizin namazınız yine tamdır. Noksanlık ondan sorulur. (Hadis-i şerif-Taberani)

İmamın namaza dururken ve rüknden rükne geçerken ve selam verirken, cemaat işitecek kadar sesini yükseltmesi sünnettir. Daha fazla yükseltmesi mekruhtur. Kıraeti güzel olan yani Kur'an-ı kerimin harflerini tanıyan, tecvid ile okumasını bilen imam olur. Sesi güzel ve teganni ile okuyan değil. (İbn-i Âbidin)

2. Hadis, fıkıh, kelam ve tefsir ilminde ve tasavvuf gibi İslami ilimlerden birinde en yüksek mertebeye ulaşan alim.

Dört büyük mezheb imamına uymak, Kur'an-ı kerime ve sünnete (Peygamber efendimizin emirlerine) uymanın ta kendisidir. (Abdurrahman Silheti)

3. Müslümanların devlet reisi. (Bkz. Halife)

Huzeyfe; "Ya Resulallah! Fitne devrine ulaşırsam ne yapmamı emredersiniz" deyince; "Müslümanların cemaatına ve imamına tabi ol!" buyurdu. (Hadis-i şerif-Buhari ve Müslim)

İmam-ı Müslimin: Müslümanların imamı, devlet reisi, halife. (Bkz. Halife)


3-)Cemaate namaz kıldıran kimse.


4-)Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.


5-)Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı.


6-)En önde bulunan kimse, önder.


7-)Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan.


8-)1. namazda kendisine uyulan kimse. 2. önde bulunan, önayak olan kimse. 3. halife. devlet başkanı. 4. mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. hz. ali neslinden gelen. 6. imam-ı azam: hanefiyye mezhebinin kurucusu.


9-)Öne geçmek.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Teacher, or leader of the Muslim prayer The term has another meaning in the Shi'a community.
İngilizcesi İngilizce
Arabic term meaning the leader of ritual prayer The term is applied to the prayer leader at public prayers, to the spiritual head of a congregation or school, and especially to the leader of the whole Islamic community For Shiites, the word refers to the spiritual leader of the community.
İngilizcesi İngilizce
Leader In the specific sense, Imam refers to those 12 successors appointed by the prophet, on Allah's instructions, to lead the Muslims after him The first of them being Imam Ali and the last of them Imam Mahdi, who has been promised by the prophet to emerge to establish peace and justice throughout the world.
İngilizcesi İngilizce
An Islamic religious leader who leads the congregation in prayer; in the Ashirra sect, the Imam is the vampire who provides religious leadership to the local Cainite community; often the local vampiric imam and sultan are one and the same, or they have some sort of agreement.
İngilizcesi İngilizce
The man who leads the prayers in Mosques and helps people understand the Koran.
İngilizcesi İngilizce
The person who leads the prayer or service.
İngilizcesi İngilizce
Religious leader; specifically, one of the hereditary successors of Muhammad, venerated Shiite Islam A religious leader; specifically, one of the hereditary successors of Muhammad, venerated Shiite Islam.
İngilizcesi İngilizce
Word used in several senses In general use, it means the leader of congregational prayers; as such it implies no ordination or special spiritual powers beyond sufficient education to carry out this function It is also used figuratively by many Sunni Muslims to mean the leader of the Islamic community Among Shia the word takes on many complex meanings; in general, however, and particularly when uppercased, it indicates that particular descendant of the House of Ali who is believed to be God's designated repository of the spiritual authority inherent in that line The identity of this individual and the means of ascertaining his identity have been major issues causing divisions among Shia Among the Ibadis of Oman, the imam was elected to office and was regarded by all as the spiritual leader of the community and by some as the temporal ruler as well Claims of various Omani imams to secular power led to open rebellions as late as the 1950s.
İngilizcesi İngilizce
Generally the leader of congregational prayers, implying no ordination or special spiritual powers beyond sufficient education to carry out this function The word is also used figuratively by many Sunni Muslims to mean the leader of the Islamic community Among Shia Muslims, it indicates the particular descendant of the House of Ali who is believed to have been God's designated repository of the spiritual authority inherent in that line The identity of this individual and the means of ascertaining his identity have been the major issues causing divisions among the Shia.
İngilizcesi İngilizce
Leader of a prayer; may also be employed or appointed head of a Mosque.
İngilizcesi İngilizce
One who leads a prayer.
İngilizcesi İngilizce
İmam.
İngilizcesi İngilizce
Prayer leader.
İngilizcesi İngilizce
Leader at the worship service in the mosque In Shi'ite Islam, it refers to the Leader who is a descendant of Ali, the fourth caliph After a certain number of Imams , the last one disappeared without dying and will return at the end of time to bring justice to the world through the spread of Shi'ite Islam.
İngilizcesi İngilizce
The male prayer leader in a mosque ' or 'The Muslim worshiper who leads the recitation of prayer when two or more worshipers are present.
İngilizcesi İngilizce
In Sunni Islam, the leader of ritual prayer; in Shi'a Islam, the successor and heir to 'the light of Muhammad.
İngilizcesi İngilizce
The leader of an Islamic community.
İngilizcesi İngilizce
Muslim teacher, serving as a priest in a mosque, who recites the prayers and leads the devotions of the faithful.
İngilizcesi İngilizce
Belief.
İngilizcesi İngilizce
Or Imaam 'A leader ' This word has slightly different meanings in different contexts For example, the person who leads the congregational salah is referred to as the Imam; the great scholars of Islamic jurisprudence or hadith are also given the title, Imam.
İngilizcesi İngilizce
Leader of the congregational prayer that Muslims offer five times a day It is sometimes used to refer to the head of the Islamic State.
İngilizcesi İngilizce
The man who leads prayers in a mosque; for Shiites an imam is a recognized authority on Islamic theology and law and a spiritual guide.

  • İmam cemaatle namaz kılandır
  • İmam akılı çalışkan namaz kılan biridir
  • Bizim camimizin İmamı çok iyi
  • İmam Serahsi'nin türbesi Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in katılımıyla açıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof.
  • Mehmet Görmez, Kırgızistan'ın güneyindeki Özgen şehrinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen Hanefi fıkhının önemli alimlerinden İmam Serahsi'nin türbesinin açılış törenine katıldı.

Sizde içinde İmam kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

İmam kelimesi anlamı 970 defa okunmuştur. [241023] İmam kelime anlamı, İmam nedir, İmam ne demek, İmam sözlük anlamı

Paylaş