Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

omça kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? omça

Kesilen ağacın yerde kalan kütük dibi Omca

şavkıma kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? şavkıma

Şavkımak işi Işık saçmak, parlamak

In Plant System kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? In Plant System

Büro Içi Sistem

muadillik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? muadillik

Fiz: Eş değer Müsâvi, eşit, denk Denk; eşit Eşit, denk, eşdeğer Eşit, denk, eş değer

Skimming kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Skimming

N.Yüzden Ayırma:V.Yüzden Ayır:Prep.Yüzden Ayırarak

Linear Operator kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Linear Operator

Doğrusal Işleç

Print Manager kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Print Manager

Yazdırma Yöneticisi

cançekişme kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? cançekişme

FUAK HALİ İHTİZAR ASF AGONİ

deal a blow at smb kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? deal a blow at smb

  • Yumruk atmak

Acromioclavicular kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Acromioclavicular

Akromiyoklaviküler

sonu kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? sonu

  • İngilizcesi :Ends with

AFŞİN Haydar bin Kavus kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? AFŞİN Haydar bin Kavus

Türk asıllı Abbasi kumandanı. Orta Asyada Uşrusanada doğmuş olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Kan davası yüzünden Horasana oradan da Bağdata geldi. İslamiyeti kabul ederek Abbasi halifesinin hizmetine girdi ve Haydar ismini aldı.

Memun 822823 (H. 207) senesinde Ahmet bin Ebu Halid kumandasındaki halifelik ordusunu, Afşinin rehberliğinde, Türkistanda Semerkand ile Fergana arasındaki Türklerle meskun bir bölge olan Uşrusanaya gönderdi. Halifelik ordusunun Uşrusanaya geldiğini gören halk, endişe içine düştü. Ancak Afşinin babası ve kardeşi Müslüman olunca, halkın çoğu İslamiyeti kabul etti. İslamiyetin getirdiği yaşayış şekli halk arasında hızla yayıldı.

Babasının vefatından sonra Haydar bin Kavus (Afşin), Uşrusana valisi oldu. Bölgede İslamiyetin yayılmasına çok hizmet etti. Bu hizmeti Halife Memun tarafından takdir edilerek, kendisine halifelik ordusunda vazife verildi.

Afşin, 830 senesinde Aşağı Mısırdaki Berka, ElBeşarud, ElBiyame ve ElHuf şehirlerindeki isyanları bastırdı.

Afşin, Mutasım zamanında da Abbasi halifeliğine isyan eden siyasi ve dini maksadlı asi ve bagileri cezalandırmak için vazifelendirildi. İran ve Azerbaycandaki hürremiyye sapıkları, Babekin başkanlığında isyan etmişlerdi. 816 senesinden beri isyan halinde olan Babek Hürremi üzerine gönderildi. Uzun çarpışmalarından sonra Babeki yendi. Babek, 838de yakalanarak idam edildi.

Halife Mutasım da, Afşini murassa, tac, hilat ve külliyatlı mikdarda para ile mükafatlandırarak Sind Valiliğine tayin etti. Büyük itibar kazanan Afşinin halifelik ordusundaki kumandanlık mevkii birinci dereceye yükseldi.

838de Mutasımın Anadolu seferine katıldı. Amuriye savaşında ordunun sağ kanadına kumanda ederek zafer kazanılmasında büyük rol oynadı.

Afşin, Amuriye seferinden sonra, Sind valiliğine devam etti. Halife Memun ve Mutasım devirlerinde askeri muvaffakiyetler kazandı. Başta halife olmak üzere, devlet erkanı, ahali ve askerler arasında itibarı arttı. Ancak bazı şikayetler üzerine 840 senesinde mahkemeye verildi. Uyunda bir yıla yakın hapis yattı. Hapis hayatı onu çok yıprattı. 841 senesinin ilkbaharında hapishanede vefat etti.

Artificial Light Film kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Artificial Light Film

Suni Işık Filmi

Medeni Nikah kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Medeni Nikah

Resmî Nikâh, Belediyece Icrâ Edilen Nikâh.

SULTAN VELED Bahâüddin Muhammed Veled kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? SULTAN VELED Bahâüddin Muhammed Veled

on üçüncü yüzyıl mutasavvıf ve şirlerinden. 1226da eski ismi Lrende olan Karamanda doğdu. Hazreti Mevln Celleddn Rmnin oğludur. Annesi Gevher Htundur. Babası hazreti Mevln çok def; Zhir ve btın yönünde bana en çok benzeyen sensin. der, onu çok severdi. 1312 (H.712) yılında Konyada veft etti.

Üç yaşında babasıyla birlikte Konyaya geldi.Okuma yazmayı ve ilk bilgileri babasından öğrendi. Sonra tahsil için kardeşi Aleddin Çelebi ile Şama gönderildi. Dönüşünde babasından ders almaya devam etti. Burhnüddn Muhakkıkı Tirmzden ve Şemseddni Tebrizden ders okudu.

Sultan Veled, evlenme çağına geldiğinde, babası ona, en çok sevdiği talebelerinden Selhaddn Konevnin kermesi, Ftıma Htunu nikh etti. Ftıma Htun, Mevln hazretlerine çok hürmet eden; sliha, keşf ve kermet shibi bir hanımdı. Onlardan, evliynın büyüklerinden Ulu rif Çelebi gibi muhterem bir zt dünyya geldi.

Mevln hazretleri veft ettikten sonra, yerine, halife olarak büyük talebelerinden Hüsmeddn Çelebi geçti. Hüsmeddn Çelebi, 1284 senesine kadar irştta bulundu. Ehli sünnet tikdını her tarafa yaydı. Veft edince, yerine Sultan Veled halfe, vekili olup, bu vazifeyi üstlendi. Haytının sonuna kadar sünneti şerfi yayıp, bidatleri ortadan kaldırmaya çalıştı.

Amasya, Akşehir, Ilgın, Niğde, Kırşehir, Erzincan gibi yerlere halfeler göndererek tekke ve zviyeler açtırdı. Babasının türbesinin yapılmasına yardımcı oldu. Türbenin yanında kütüphne, mesnevi okuyup, okutmaya mahsus yerler yaptırarak merkez bir külliye meydana getirilmesini sağladı. Böylece başka yerlerde kurulan dergh ve zviyeleri bu tek merkeze bağladı. Ömrünü babasının öğretmek istediği ilmi yaymakla geçirdi.

Sultan Veled, 1312 senesinde seksen dokuz yaşında hastalandı. Hastalığı sırasında, yedi gün Konyada zelzele oldu. Herkesin telşa düştüğünü görünce onlara; Üzülmeyiniz ve telş etmeyiniz. Bu, benim veft edeceğimin haberidir. Zhiren aranızdan ayrılacağım, fakat btınen sizinle berber olacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Allahü telnın evliy kulları, veft ettikleri hlde, ruhlarıyla izin verilen her tarafı dolaşır, darda kalanlara, dost ve yakınlarına yardımda bulunur. buyurdu. Receb ayının onuna rastlayan Cumartesi gecesi, Kelimei şehdet getirerek fn hayta ved etti. Babası Mevln Celleddn Rm hazretlerinin kabrinin yanına defnedildi.

Sultan Veled, eserlerini ummiyetle Farsça yazmış, ara sıra gazel ve mesnev şeklinde Türkçe şiirler de kaleme almıştır. Dvnında 129, İbtidnmede 76, Rebbnmede 162 Türkçe beyit vardır. Parçalar, Oğuz lehçesiyle yazılmış ilk şiirler oldukları için Türk dili yönünden kıymetli vesikalardır. Bu ahlk ve tasavvuf manzumelerin hepsi, edeb cihetten olduğu gibi, yapı ve ifde bakımından da mükemmeldir.

Sultan Veledin Farsça bir Dvnı, İbtidnme İntihnme, Rebbnme isimlerinde Farça üç mesnevsi, bir de Marif adlı Farsça, mensur (nesir) bir eseri vardır. İbtidnmesinde Hazreti Mevlnnın haytına it bilgiler vermesi dolayısıyla Mevln ve çevresi araştırmaları için en eski, en sağlam kaynaktır. Marifinin Türkçe tercümesi 1949da MillEğitim Bakanlığı tarafından neşredilmiştir.

Summing Point kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Summing Point

Toplama Noktası

kafdağı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kafdağı

Halk inanışına göre dünyanın etrafını çevreleyen dağ Genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu var sayılan, zümrütten dağ:"Bindim bir ak doğana / Doğan yolu şaşırdı / Kafdağı'ndan aşırdı." Z. Gökalp

Final Controlling Element kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Final Controlling Element

Son Denetim Öğesi

biyoklima kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? biyoklima

bir bölgede başta insan sağlığı olmak üzere canlı varlıkları etkileyen iklim koşullarının tümü.

syphon kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? syphon

  • Siphon.
  • Sifonla çekmek, çekmek
123