Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

business administrator kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? business administrator

 • İşletmeci

büyüçü kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? büyüçü

sihirbaz, cadı, sahir, bağıcı, Büyü yapan kimse, sihirbaz, Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse, Büyü yapan kimse, sihirbaz. Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse:"O ne yaman büyücüdür, şeytan tüyü var herifte." R. H. Karay,

pikolo kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? pikolo

Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgı Küçük flüt

iskân belgesi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? iskân belgesi

Yeni yapılarda oturulabilirlik belgesi

dola kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? dola

Sarmak, kavuşturmak Sarmak, kavuşturmak:"Kollarını boynuma doladı, dizlerime oturmuştu." S. F. Abasıyanık İplik, şerit, tel gibi nesneleri bir şeyin üzerine döndürerek sarmak

tatar böreği kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? tatar böreği

şırbörek çimdik Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek

bedbin kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? bedbin

f. Kötü görüşlü. Ümidsiz. Her şeyin fena cihetini görmek isteyen. Bed ve fena görüp, beğenmez, istihsan etmez olan. $ sırriyle $ kaidesinin sırriyle $ gayet kısacık bir meâli: "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi olup fenasına bakmayanlar, hidâyeti İlâhiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" meâlinde. Bizler için şimdi herşey'in iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki mânasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici hâller nazarı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etme Kötümser, karamsar kötümser, ümitsiz, her şeyin kötü yönünü gören Kötümser, karamsar, pesimist

Bölgesel Pazarlar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bölgesel Pazarlar

Ulusal (Kot Içi) Pazar'da Işlem Görme Koşullarini Taşimayan Ve Borsa Yönetim Kurulunca Geçici Veya Sürekli Olarak Ulusal Pazardan Çikarilmasina Karar Verilen Şirketlerin Hisse Senetlerine Likidite Sağlamak, Bu Hisse Senetlerinin Fiyatlarinin Düzenli Ve Şeffaf Bir Piyasada, Rekabet Koşullari Içinde Oluşmasini Temin Etmek Amaciyla Kurulan Pazardir.

çergeci kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çergeci

padişah çadırını beklemekle görevli yeniçeri.

Devlet Istikrazi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Devlet Istikrazi

Devletin Bir Kisim Hizmetlerin Yapiminda Vatandaşa Karşi Borçlanmasi, Vatandaştan Borç Kredi Istemesi.

timeserver kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? timeserver

 • Zamana uyan kimse, zamanın adamı.
 • Zamane adam, zamane, zamanın adamı, fırsatçı

Nefs i mutmainne kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Nefs i mutmainne

NEFSİ MUTMAİNNEHiç bir şüphe ve tereddüt taşımadan, itmi'nnı kalple Allah'ı Rab kabul edip, O'nun peygamberlerinin getirdiği dini de hak din bilerek Allah'a teslim olan ve O'na ulaşan insanın nefsi (esSeyyid eşŞerif elCürcn, etTa'rift, İstanbul 1283, s. 165; elGazal, İhyau Ulumiddin, Beyrut (t.y.) III, 4).

Sufiler, Kur'anı Kerimin çeşitli ayetlerine dayanarak, insan nefsinin altı mertebesinin olduğunu ileri sürmüşler ve kendilerinden de yedincisi diye nefsi kmileyi ilave ederek yedi mertebeye çıkarmışlardır.

1 Nefsi Emmre: Allah'ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir.

2 Nefsi Levvme: Allah'ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan, işlediği günahlardan dolayı üzülen ve sevaplardan dolayı sevinen nefistir.

3 Nefsi Mülheme: Mümkün mertebe Allah'ın emir ve yasaklarına uyan nefistir.

4 Nefsi Mutmainne: İmn esaslarına inanan, İslm'ın emir ve yasaklarına uyan, bu konularda hiç bir şüphe ve tereddüdü olmayan, neticede Allah ile manev bir bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan nefistir.

5 Nefsi Radiye: Her yönüyle Hakk'a yönelen, Allah'tan gfil olmama şuuruna eren ve O'ndan razı olan nefistir.

6 Nefsi Mardiyye: Bütün benliği ile Hakk'a teslim olan ve böylece Allah'ın kendisinden razı olduğu nefistir (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1970, VIII, 5817).

7 Nefsi Kmile: Bütün kötülüklerden sıyrılıp manevi olgunluğa eren nefis. Bu mertebeye erişen bir kişinin bütün sıfatları güzeldir ve her hali ibadet sayılır (Süleyman Uludağ, Kuşeyri Risalesi tercümesi, s. 222, 277, 290).

Aslında nefs, bir şeyin kendisi, benliği, zatı ve hakikatıdır. Ona göre nefsi mutmainne, o dereceye ulaşan insanın kendisi demektir (Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, VIII, 5814).

Nefsi mutmainne, Kur'anda bir yerde geçmektedir:

Ey huzura eren nefis, sen Allah'tan ve O da senden razı olarak Rabb'ine dön!... (lyi) Kullarımın arasına gir!.. Cennetime gir!.. " (elFecr, 89/27, 28, 29, 30).

"Nefsi mutmainne", genelde Türkçeye "huzura eren nefis" olarak tercüme edilmiştir. Bu dereceye ulaşmış olan bir insan, Allah Resulunün getirdiği her inanç ve ameli hak olarak kabul eder; Allah'ın dininin yasakladığından mecburen değil, seve seve kaçınarak uzak durur; Allah yolunda ne fedakrlık gerekiyorsa yapar; dünyanın İslm dışı lezzet ve menfaatlerinden mahrum kaldığı halde, onları özlemez ve tersine bu konuda kalbi mutmain olarak hak dini takib edip çeşitli pisliklerden korunur. Nefsi mutmainne dendiği zaman, bu vasıflara sahip olan insan akla gelir (Muhammed b. Cerir etTaber, CamiulBeyn fi Te'vil'i AyilKur'an, Mısır 1954, XXX,190 vd.; Muhammed b. Ahmed elEnsr elKurtub, elCmiu li AhkmilKur'an, Kahire 1967, XX, 57 vd.).

Bazı limlere göre bu ayet, Hz. Osman (r.a) hakkında nazil olmuştur. Diğer bazı limlere göre ise, Hubeyb b. Adiy hakkında nzil olmuştur. Mekkeli müşrikler onu idam edip yüzünü Medine'ye çevirdikleri zaman, Yüce Allah onun yüzünü Ka'be'ye doğru çevirmişti (elKurtub, elCami', XX, 58).

Nefsi mutmainne derecesine ulaşan insan, dünyada bu şekilde Allah'a tam manasıyle teslim olmuş bir halde yaşar. Gönül huzuruna, ruh sadet'e ulaşır. Gam ve kederden uzak olur. Ahirette de Allah'ın iltiftına nail olur. Yüce Allahın nefsi mutmainne seviyesindeki insana yönelik bu

"Rabb'ine dön, (iyi) kullarım arasına gir, Cennetime gir" melindeki hitapların ne zaman vuku bulacağı hakkında da alimlerin farklı yorumları vardır. Alimlerin değişik tefsirlerine göre bu hitr ya ölüm anında veya kıymet gününde yahutta Cennet'e girişte yapılacaktır (ezZemahşer, elKeşşf, VI, 233).

Nureddin TURGAY
Bir insan vilyete kavuşup vel olunca nefsi emmresi nefsi mutmainne olmuş, küfürden, inkrdan kurtulup, Rabbinden rzı olmuştur. Rabbi de ondan rzıdır. Yaratılışında bulunan kötülük, azgınlık yok olmuştur. (İmmı Rabbn)

Memul kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Memul

Umulur, Meydana Gelmesi Beklenilen, Mümkün.

Transponder kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Transponder

Uydu Alıcı-Vericisi, Aktarıcı

High Pressure kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? High Pressure

Yüksek Basınç

sarıp sarmalamak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? sarıp sarmalamak

sıkıca sarmak, üzerini iyice örtmek.

hungary kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? hungary

 • Macaristan.
 • Macaristan

MONTAJ kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? MONTAJ

Alm. 1. Montage, Aufstellung (f), 2. (Film) Schnitt (m) und Zusammenstellung (f), Fr. Montage (m), İng. Mounting, fitting, setting, assembly. Ayrı ayrı parça, kayıt veya görüntüleri birleştirerek kullanılacağı işe uygun duruma getirme. Kelime, bir işin bitirilmesi yerine de kullanılabilir.

Fotoğraf tekniğinde ise montaj veya fotomontaj, farklı görüntü kısımlarının negatifleri birleştirilerek tekrar basılması veya bir film üzerine çok sayıda sıralanmasıdır.

Sinemacılıkta, ayrı film parçalarının birleştirilerek kesiksiz görüntü sağlanması için yapılan işlem.

Resim sanatında montaj, basılı resim parçalarını bir araya getirerek yeni bir resim meydana getirmektir. Parçaların konusundan çok sembolik ve estetik değerine önem veren kolajdan farklıdır. Yirminci asır ressamlarından Amerikalı Robert Rauschenberg montaj, kolaj ve resim tekniklerini bir arada kullanmıştır. Montaj resimler genellikle reklmcılıkta kullanılmaktadır.

Matbaacılıkta, ofset baskı tekniğinde formayı meydana getiren resim ve yazıları cam levha veya plastik üzerinde uygun biçimde bir araya getirme işlemidir. Bu işlem, aydınlatılmış ve üzeri camla kaplı montaj masasında yapılır.

Montaj sanyi ise tammen yerli malzeme kullanarak mli ekonomik olmayan malları, ithal edilen parçalarla yerlileri birleştirerek ml eden bir sanyi çeşididir. Memleketimizde otomobil, kamyonet, traktör, otobüs, kamyon minibüs, radyo, teyp, telefon, televizyon, elektrikli traş makinası, hesap makinası mlinde montaj tekniği kullanılmaktadır. Zamanla montaj sanyii yerli üretim hline gelmektedir.

Equivalent kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Equivalent

Eşdeğer
 • ), (i.) eşit, müsavi
 • Muadil
 • Muadil olan şey
 • Eşit miktar
 • Bedel, karşılık, eşitlik

Ziya kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ziya

Kaybolma, Yok Olma. Bir Şeyin Elden Çikmasi. Bu Da Ya Isteyerek, Terk Etmek Suretiyledir Ya Da Istemeyerek Tabî Bir Âfet Sonucu Elden Çikmak Suretiyledir. Yitmek Veya Yitirmek.
 • Işık, aydınlık
  Örnek:Dışarıda batmış güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor. R. H. Karay
 • Bk. ışık
 • Işık, aydınlık.
 • İngilizcesi :Light.
 • İngilizcesi :Light ışık.
 • İngilizcesi :Aydınlık.
123