Kevser Nedir ? Ne Demek ?

Kevser Kelime Anlamı Nedir ?

1-)KEVSERÇokluk, pek çok şey, her şeyin çoğu Cennetteki bir ırmak veya havuz. Kevser, peygamberlik, Kur'an, İslam, hayır, saadet, şefaat, namaz ve Peygamber (s.a.s)'in mucizeleri olarak tefsir edilmiştir.

Araplar sayısı çok, miktarı yüksek, kıymeti yüce olan her şeye Kevser derler. Bu bakımdan Kevser kelimesi yukarıda sayıları manaları ihtiva ettiği gibi genel anlamda hayırlı olan her şeyi de içine alır Kur'an-ı Kerim'de Allah: "Ey Muhammed! Doğrusu sana Kevseri verdik" (el-Kevser, 108/1) buyurmuştur. Âyette, hu kelime geçtiği için de sureye Kevser suresi adı verilmiştir. Sahih olan rivayete göre kevser, Hz. Peygamber'in ümmetinin kıyamet günü başında toplanacağı havuz veya ırmaktır.

Yine sahih olan rivayete göre Kevser havuzu cennettedir. Havuz ile kevserin aynı olduğu rivayet edilmişse de, kevser cennetteki ırmağın ismidir. Bir rivayete göre, havuzdan çıktığı için bu havuza da kevser denilmiştir.

Havz-ı kevser cennet kapılarının yanındadır. Sahih görüşe göre, iki tane havuz vardır. Biri sırattan önce mahşer yerinde; diğeri ise cennettedir. Bunların ikisine de kevser havuzu denilir. Hz. Peygamberin ifadesiyle, kevser havuzu; son derece büyük olup, suyu kar'dan daha soğuk, baldan daha tatlı ve miskten daha güzel kokuludur (Ahmed b. Hanbel, II, 132). Bardakları gökteki yıldızla birdir (Tirmizi Kıyame, 14; Ahmed b. Hanbel, III, 225). Bu havuzun başına önce Hz. Peygamber (s.a.s) geçecek ve takım takım, cemaatler halinde gelen ümmetine ondan şerbetler sunacaktır. İçmek saadetine eren bahtiyarlar ebediyyen susamak nedir bilmeyeceklerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Benim havzım Eyle ile Aden arasındaki mesafeden daha uzundur. O kardan daha beyaz, sütle karışık baldan daha tatlıdır. Kabları yıldızların adedinden çoktur" (Müslim, Tahare, 36). Ancak bir takım insanlar havuza yaklaşmışken araya bir engel konularak ondan içemeyeceklerdir. Hz. Peygamber bu durumu şöyle anlatmıştır: 'Ümmetim havza, benim yanıma gelecek. Ben de tıpkı bir adamın kendi develerinden başkasının develerini kovduğu gibi birtakım insanları havuzumdan kovacağım" Sahabiler "Ey Allahım peygamberi, Sen bizi tanıyabilecek misin?" dediler. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle cevaplandırdı: "Evet sizin başka hiç kimsede bulunmayan bir simanız olacak, benim yanıma abdest eserinden yüzleriniz ve ayaklarınız nurlu olarak geleceksiniz. Ama sizden bu grub yanıma gelmekten mutlaka alıkonulacak ve gelemeyecekler. Ben "Ya Rabbi! Bunlar benim ashabımdandır" diyeceğim. Bana bu Melek şöyle cevap verecek: "Onların senden sonra ne bid'atler çıkardığını biliyor musun?" (Müslim Tahare, 38).

Havz-ı kevseri ispat eden hadisler manevi mütevatir derecesini bulmuştur. Elliden fazla sahabe tarafından bu hadisler rivayet edilmiştir. Dalalet fırkalarından Hariciler ve Mutezile'den bir kısım alimleri havuzu inkar etmişlerdir. Hz. Peygamber'in havuzdan kovacağı fırkalar, münafıklar ve mürtedlerdir. Çünkü onlar mü'minler gibi önce abdest aldıklarından, elleri ayakları nurlu gibi haşredilirler, fakat Hz. Peygamber onları simalarından tanır ve havuzun başından kovar bazı alimler bu kovulanları büyük günah sahibi mü'minler ve bid'atları küfre varmayan bid'at fırkalarıdır şeklinde yorumlamıştır. Hariciler, Rafıziler ve diğer bid'at grupları buna dahildir.

Bir rivayete göre her peygamberin bir havzı vardır. Havzının başında elinde asası olduğu halde duracak ve ümmetinden tanıdıklarını davet edecektir. Hz. Peygamber (s.a.s) havuzunun büyüklüğü ve havuzu başında toplanacak ümmetinin çokluğu ile diğer peygamberlere temayüz edecektir.

Kevserin başka bir manası da şöyle açıklanabilir. "Biz sana Kevser verdik." Buradan ayrıca şu anlamda çıkmaktadır: "İslam düşmanları, senin mahvolduğunu, sana daha önce verilen nimetlerden de mahrum olduğunu sanıyorlar. Ama gerçek şu ki, biz sana sınırsız iyilik ve sayısız nimetler bağışladık." Bunun içine nübüvvet, Kur'an, ilim ve hikmet gibi büyük nimetler de girer. Bu, tevhid ve hayat nizamının nimetini de kapsamaktadır. Bu nimet, herkesin anlayacağı akıl ve fıtrata uygun, bütün dünyaya yayılabilecek özellikteki evrensel usulleri içerir ve sürekli yayılma gösterir. Bu, Rasulüllah'ın davetinin daha sonra evrensel bir ümmet meydana getirmesine ve bu ümmetin hak din İslam'ın bayraktarı olması nimetine de şamildir... (Mevdudi, Tefhimü'l Kur'an VII, s. 265).

Zübeyr TEKKEŞİN


2-)Kur'an-ı kerimde mealen buyruldu ki:

İslam alimleri kevserden muradın ne olduğu, ne kastedildiği hakkında şunları bildirmektedirler: 1. İçinde bütün lezzetlerin bulunduğu ve Cennet nehirlerinin en üstünü olan nehir. Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: "Kevser, Cennet'te bir nehirdir. İki kenarı altından, mecrası (aktığı yer) inci ve yakuttan, toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. 2. Kıyamet günü Sırat köprüsünden geçtikten sonra Peygamber efendimizin ve ümmetinin yanına gelecekleri havz. Hadis-i şerifte buyruldu ki: "Benim havzım bir aylık mesafedir. Suyu, sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoş, bardakları gökteki yıldızlar kadardır. Ondan içen bir daha hiç susamaz. 3. Dünya ve ahirete ait pekçok hayır, iyilik. 4. Kur'an-ı kerim. 5. İslamiyet. 6. Sevgili Peygamberimizin Eshabının (arkadaşlarının), ümmetinin (O'na inananların), tabi olanların, uyanların çok olması. 7. Mübarek zürriyetinin (neslinin) yani evladlarının çokluğu ve insanlara faydalı olması.

İslam alimleri Kevser hakkında daha başka manalar da bildirmişlerdir. Bunların hepsi Peygamber efendimizde (sallallahü aleyhi ve sellem) mevcuttur. (Savi)


3-)Cennette bulunan kutsal su.


4-)Cennette bir havuzun adı.


5-)Kur'anıkerim'in 10


6-)Suresi.


7-)Maddi ve manevi çokluk, kalabalık.


8-)Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su.


9-)1. maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. kur&


10-)8217;an-ı kerim&


11-)8217;de 108. ve en kısa sure.


12-)Kıyamete kadar gelecek Al, Ashab, Etba' ve onların iyilikleri, hayırları.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
A-Name of one of the chapters in the Holy Quran.

  • Kevser suresini ezberledim
  • Cennette Kevser suyundan içince herkes yaralarından kurtulacak.
  • Annesi Kevser ile babası Namık Kocabaş, kusma ve halsizlik şikayetiyle Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
  • Şırnak’ta Astsubay olarak görev yapan Derviş Toraman, Aydında Halk oyunları öğretmenliği yapan Kevser Bacaksız’a evlilik teklifi için ilginç bir sürpriz yapmak istedi.

Sizde içinde Kevser kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Kevser kelimesi anlamı 2482 defa okunmuştur. [243223] Kevser kelime anlamı, Kevser nedir, Kevser ne demek, Kevser sözlük anlamı

Paylaş