Secere

Secere Nedir ? Secere Ne demek ?

1-)ŞECEREArapça'da ağaç anlamına gelir. "Şecere-i hayat, soy ağacı" tabirleri ise "Herhangi bir şahsın, bir velinin, bir hükümdarın soyunu sopunu gösterir cetvel" veya "Bir ailenin, bir şahsın en uzak dedelerinden başlayarak evlatlarıyla birlikte ve ağaç tarzındaki şematik resim" anlamlarında kullanılmış, zamanla aynı anlam tek başına "şecere" kelimesi ile dile getirilmiştir. Babadan oğula sıra ile yazılarak meydana gelen kuşak veya soy defteri manasında "silsile"; meşhur bir şahsın silsilesini gösteren veya bir ailenin soyunu-sopunu gösteren cetvel manasında da "silsile-name" tabirleri kullanılmıştır. Tarikatlarda silsileyi gösteren bu tür cetvellere "tomar" denilmiştir.

İslami ilimlerin teşekkül ve tedvin döneminde "İlmü'l-Ensab" (Soybilim) diye bir ilim dalı ortaya çıkmış ve bu alanda meşhur bazı ensab alimleri ünlü eserlerini yazmışlardır. Bu tür eserlere folklorik ve edebi bir veçhe kazandırılmış, sosyolojik verilere de yer verilmiştir. Böylece bu çeşit eserler, Hz. Peygamber'den sonra gerek Hulefa-i Raşidin, gerekse Emevi ve Abbasiler devrinde cereyan eden siyasi, ictimai, iktisadi, kültürel ve dini gelişmelerin izahında başvurulan kaynaklar arasına girmiştir.

Şecerelerin konusu Cahiliye çağı Arap kabile ve reislerinin, peygamberlerin, meşhur alimlerin, ileri gelen evliyanın, halifelerin, sultanların, vezirlerin vs. soy sıralamasıdır. Mesela, Hz. Peygamber'in yakın ve uzak akrabasını gösteren, Emevilerle Abbasilerin akrabalığını belirten şecereler vardır. Alan tayini yaparak misal vermek ve bir devletin yönetici kadrolarını dikkate alarak ifade etmek gerekirse, Kuruluş dönemi yöneticileri, müesseseleşme ve gelişme dönemi yöneticileri; duraklama, gerileme ve yıkılış dönemi yöneticileri, yönetim başka sülalelere geçmişse (Mesela Emevilerde Süfyanilerden Hakemilere geçmesi gibi) bunu gösteren şecerelerle çeşitli devirlerde idari hayatta etkili olmuş vezirler ve sair devlet adamlarının şecerelerinden de bahsetmek mümkündür. Bir devletin kuruluşundan yıkılışına kadar birinci derecedeki yöneticilerin akrabalık münasebetlerini gösterir şecerelere de rastlanır.

Abbasilerin Emevilerle akrabalığını gösteren Hz. Peygamber'le akrabalığını belirleyen, kuruluş ve gelişme dönemi Abbasi halifelerini gösteren, Bağdat ve Samarra merkezli yönetimde bulunan Abbasi halifelerini tespit eden şecereler olduğu gibi; Büveyhilerin ve Selçukluların hakimiyetine giren Abbasi halifelerinin şecereleri de vardır.

Selçukluların Kınık, Osmanlıların Kayı boyundan olduklarını ve bu her iki boyun da Oğuzlara mensubiyetini belgeleyen şecereler mevcuttur.

Bu şecereler arasında sade ve basit bir şema ile gösterilenler olduğu gibi, özellikle el yazması eserlerde son derece sanatlı olanlarına rastlamak da mümkündür.

Cahiliye devri Araplarında şecereler şifahi anlatıma ve babadan oğula intikale dayalı olarak nesillerden nesillere geçiyordu. Genellikle de soy-sopla övünme gayesine dayanıyordu. Bu gayeye erişmek için kabile içinden bazı kimseler hususi surette bu iş için yetiştiriliyordu. İslami dönemde şifahi anlatım devam etmekle beraber yazıya dönüştürülmüş ve en başta ağaç dalları tarzında olmak üzere çeşitli cetveller şeklinde kaleme alınmıştır. Ancak İslami dönemde, mücerred soy-sopla övünmeye yer verilmemiş, şecereler zarurat-ı hamseden neslin korunmasında bir unsur olarak değerlendirildiği gibi, ilmi, iktisadi, sosyal gelişmelerin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır.

Hüseyin ALGÜL


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
[şecere] family tree, genealogy, genealogical tree.

  • Sen yanımda ol duacın ol tüm Secerem !
  • Sen yanimda olursan duacin olur tüm Seceren
  • Secereler nefes almamızı sağlar araplar için D

Sizde içinde Secere kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Secere kelimesi anlamı 3335 defa okunmuştur. [242576] Secere kelime anlamı, Secere nedir, Secere ne demek, Secere sözlük anlamı

Paylaş