Silsile Nedir ? Ne Demek ?

Silsile Kelime Anlamı Nedir ?

1-)SİLSİLEHadis usulü ilminde, hadisi rivayet eden raviler zinciri için kullanılan bir terim. Raviler zinciri veya hadisin sened kısmı, isnad, tarik, vech ve silsiletü'r-ruvat kelimeleriyle karşılanır.

Istılah olarak isnad; haberi söyleyene kadar belirli metodla ulaştırmak diye tanımlanır. Her hadis metninde başında, o metni birbirine nakleden ravi isimlerinden oluşmuş bir zincir vardır. Bu isim zinciri en son raviden başlayarak Hazreti Peygambere kadar ulaşır ve her ravi, zincirin bir halkasını teşkil eder. Bu halkaların birbirine bağlı olması, nasıl zincirin sağlamlığını temin ederse; her bir halkanın da kendi başına sağlam olması, aynı şekilde, zincirin sağlamlığını gösterir. İşte isimlerden müteşekkil böyle sağlam bir zincir, kendisine bağlı olan hadis metninin sıhhati için bir garanti sayılır ve ıstılahta bu garantiye "sened" adı verilir. Her hadisin garantisi onun senedidir. Senedi olmayan bir hadis garantiden yoksun demektir. Bu sebepten, garantisi olmayan hadisin doğruluğuna inanılmaz (Talat Kopyiğit, Hadis Istılahları, Ankara 1980, s. 397).

İsnad sistemi, tam bir sorumluluk duygusu ve ilim anlayışından kaynaklanır. İsnad veya raviler silsilesi, hadisin baş tarafında peşpeşe yer alır. Mesela bir sened zinciri şöyledir: Ravh b. Abdülmü'min Huzeli Yezid b. Zürey'-Said b. Ebi Arübe-KatadeEnes b. Malik (Fuat Sezgin, Buhari'nin Kaynakları, İstanbul 1956, s. 286).

İsnad, diğer milletlere ve dinlere nasip olmamış, İslam ümmetine has özelliklerden biridir (Hatib Bağdadi, Şerefu Ashabil-Hadis, Nşr. M.S. Hatiboğlu, Ankara 1972, s. 40).

İsnadın, yani hadisi rivayet eden raviler silsilesini zikretmenin önemi çok büyüktür. Nitekim Abdullah b. Mübarek şöyle demiştir: "İsnad dindendir. Eğer isnad olmasaydı, her rast gelen, aklına geleni rivayet etmeye kalkışırdı" ( Müslim, Sahih (Mukaddime) Nşr, Fuad Abdülbaki" İstanbul tys, I, s. 15). Süfyan es-Sevri'de İsnad, müminin silahıdır; silahı olmayan ne ile ve nasıl savaşacaktır" demiştir (Leknevi, el-Ecvibe, Thk. Ebu Güdde, Kahire 1984, s. 22).

Bir hadis, Hz. Peygamber (s.a.s)'e kadar bir raviler silsilesiyle vasıl olursa; o hadis müsned, muttasıl, adını alır. Bu raviler silsilesine sened, an'ane ve ravilerin sırasıyla adlarını zikretmeye de isnad denildiği ifade edilmişti. Eğer bir hadis doğrudan doğruya Rasulüllah (s.a.s)'dan rivayet edilip aradaki ravilerin isimleri tamamiyle veya kısmen zikredilmezse mürsel* ve munkatı* adını alır.

Sabahaddin YILDIRIM


2-)Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra
Örnek:Trende herkes uyuyor, uzun bir öksürük silsilesi ve bazı iniltilerden başka ses yok. H. E. Adıvar


3-)Bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası
Örnek:Kökten, silsileden, anadan, babadan, ecdattan asildi. Ö. Seyfettin


4-)Zincir


5-)Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Range.
İngilizcesi İngilizce
Sequence.
İngilizcesi İngilizce
Series.
İngilizcesi İngilizce
Chain.
İngilizcesi İngilizce
Line.
İngilizcesi İngilizce
Dynasty.
İngilizcesi İngilizce
Pedigree.
İngilizcesi İngilizce
Genealogy.
İngilizcesi İngilizce
Lineage.
İngilizcesi İngilizce
Ancestry.
İngilizcesi İngilizce
Line of descent.
İngilizcesi İngilizce
Stock.
İngilizcesi İngilizce
Succession.
İngilizcesi İngilizce
Tissue.

Sizde içinde Silsile kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Silsile kelimesi anlamı 391 defa okunmuştur. [242634] Silsile kelime anlamı, Silsile nedir, Silsile ne demek, Silsile sözlük anlamı

Paylaş