Tahliye

Tahliye Nedir ? Tahliye Ne demek ?

1-)Alm. Freilassung, Enflassung (f), Fr. Mise en liberté (f), İng. Setting free, release, letting out. Boşaltma, salıverme, çıkarma, serbest bırakma. Ceza hukukuna göre tevkif edilen sanığın (tutuklunun) kefalet veya teminat karşılığı veya herhangi bir karşılık beklenmeden salıverilmesi. Devletin şahsiyetine karşı suç işleyenler ve mükerrirler (birden çok suç işleyenler) bu müsaadeden faydalanamazlar.

Kefalet, para, devlet hisseleri ve tahvilleri tevdii suretiyle olabileceği gibi tanınmış ve muteber kişilerin mali kefalet vermesiyle de olabilir. Kefalet miktarı ve cinsini hakim tayin eder. Sanık kaçarsa bu teminat yanar, yani hazineye gelir kaydedilir (CMUK 117-122).

Milletlerarası hukuka göreyse: Harp esnasında hasta ve yaralıların, muharebe alanından gerideki bölgelere taşınmasına ait, çeşitli sağlık ve taşıma işlerinin bütünü.

Tahliye günü: Bir ticaret gemisinin veya bir gayri menkulün boşaltılması için verilen gün.

Tahliye taahhütü: Kiracının kiraladığı gayrimenkulü, aktin bitiminde veya belli bir müddet sonra tahliye edeceğine dair, kiralayana verdiği söz veya yazılı belge.

Tahliye musluğu: Bir şebeke veya cihazın içindeki sıvıyı veya fazlasını boşaltmaya yarayan musluk veya otomatik alet.

Tahliye davası: Bir gayrimenkulün veya bir geminin haksız işgaline son verilmesi için açılan davadır.


2-)TAHLİYEBoşaltma, bırakma, salıverme, terketme, kendi başına bırakma; arapça "tef'il" vezninde bir mastar. Tahliye, bir fıkıh terimi olarak, satın alınan bir malın kabz yollarından birisi olup, alıcının arada bir engel olmaksızın malı eline geçirmesinin ve arada bir engel olmaksızın malı eline geçirmesinin mümkün olmasıdır. Yani satılanın ayrılmış olması ve arada bir engelin bulunmamasıdır. Kısaca, kabzın satıcının huzurunda ve kabz izni ile birlikte olmasıdır.

Mesela; bir kimse bir evde bulunan buğdayı satın alsa ve satıcı ona anahtarı vererek, "Seni buğdayla baş başa bırakıyorum" yani "sana buğdayı teslim alman için izin veriyorum" dese bu bir kabz işlemi sayılır. Buna göre, alıcı malı zamanında teslim almayı ihmal etse, bu arada çalınma, yangın, sel baskını gibi bir nedenle buğday helak olsa, bunu satıcının tazmin etmesi gerekmez. Çünkü alıcı ile satılan mal arasında tahliye gerçekleşmiştir. Ancak satıcı anahtarları alıcıya verip hiç bir şey söylemese bununla kabz gerçekleşmiş olmaz. Ev, daire, arsa ve arazi gibi taşınmazların teslimi ise, alıcının bunların içinde veya ona yakın arazinin yan tarafını görecek şekilde durması yahut da hemen evin kapısını kapatabilecek şekilde durması ile teslim gerçekleşir. Eğer bu durumdan daha uzak bir şekilde durursa, bununla kabz gerçekleşmiş olmaz (el-Kasani, Bedayiu's-Sanayi', 2. baskı, Beyrut 1394/1974, V, 244; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtar, Mısır t.y., IV, 44; ez-Zerka, Akdü'l-Bey', s. 86).

Bu duruma göre, Hanefler'de kabz tahliye ile gerçekleşir. Teslimi söz konusu olan malın menkul veya gayri menkul olması, sonucu değiştirmez. Ancak, ölçü veya tartıyla alınıp-satılan standart malların tesliminin ölçülerek veya tartılarak tam olarak teslim alınmasıyla gerçekleşmesi hükmü konunun istisnasıdır.

Şafii ve Malikilere göre ise bina, arazi, arsa gibi taşınmazların kabzı, satılan malla alıcının arasındaki engellerin kaldırılması yani tahliye ile ve eğer varsa anahtarların ona teslim edilerek tasarrufta bulunmasına imkan vermekle olur. Eşya, davar ve binek hayvanı ve binit araçları gibi taşınırların kabzı ise insanlar arasında cereyan eden örfe göre olur (eş-Şirazi, el-Mühezzeb, Mısır t.y., I, 263; ezZühayli, el-Fıkhu'l-İslami ve Edilletüh, 2. baskı, Dimask, 1405/1985, IV, 419).

Hanbelilere göre her şeyin kabzı kendi nitelikleri dikkate alınarak olur. Eğer satılan şey standart mallardan ise bunların kabzı ölçülerek veya tartılarak olur. Buna göre kabzın ne şekilde olacağını örf belirler (İbn Kudame, el-Mugn, 3. baskı, Kahire 1970, IV, III vd.).

Ebu Yusuf'a göre taşınır malların teslimi için mucerret tahliye yeterli olmaz. Bizzat nakil ve fiilen teslim gereklidir. Bu olmayınca, mesela; rehin alan rehni kabzetmiş sayılmaz. Çünkü ayette kabz mutlak olarak zikredilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: "Eğer yolculukta iseniz ve katip bulamazsanız alınan rehinler de yeter" (el-Bakara, 2/283). Buradaki "teslim alınan" ifadesi gerçek alıma delalet eder. Bu da ancak malı fiilen alıcıya nakletmekle gerçekleşir. Mal ile alıcının arasında kabza engel hallerin kaldırılması ise "hükmi kabz"ı da kapsamına alır.

Diğer yandan standart mallardan olan uzunluk ölçüsü ile satılan şeylerin kabzı ölçüp teslim etmekle, sayı ile satılanların kabzı ise sayıp teslim etmekle gerçekleşir (bk. el-Kasani, a.g.e., VI, 141; İbn Âbidin, a.g.e., V, 341; İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, 1. baskı, Mısır 1316/1898, VIII, 193; el-Meydani, el-Lübab, İstanbul t.y., II, 54; ez-Zühayli, a.g.e., V, 208, 209).

Hamdi DÖNDÜREN


3-)Tasavvuf ehlinin yolu, ilim ve amel ile tamam olur. İlimlerinin özü nefsin ortaya koyduğu manileri yenmek, kötü huylardan uzaklaşmak, böylece, kalbden masivayı (Allahü tealadan başka her şeyi) çıkararak onu Allahü tealanın zikri ile tahliye etmektir. (İmam-ı Gazali)

2. Boşaltmak.


4-)Boşaltma.


5-)Tutukluyu serbest bırakma.


6-)Bk. salıverme


7-)boşaltma, tutukluyu serbest bırakma.


8-)(Haly. den) Süslemek. Donatmak. Donatılmak.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Evacuation.
İngilizcesi İngilizce
Emptying.
İngilizcesi İngilizce
Discharge.
İngilizcesi İngilizce
Ejection.
İngilizcesi İngilizce
Ejectment.
İngilizcesi İngilizce
Eviction.
İngilizcesi İngilizce
Vacation.
İngilizcesi İngilizce
Voidance.
İngilizcesi İngilizce
Release.
İngilizcesi İngilizce
Releasement.
İngilizcesi İngilizce
Unloading.
İngilizcesi İngilizce
Discharging.
İngilizcesi İngilizce
Vacating.
İngilizcesi İngilizce
Releasing.
İngilizcesi İngilizce
Setting free.
İngilizcesi İngilizce
Dashboard.
İngilizcesi İngilizce
Dispossession.
İngilizcesi İngilizce
Surrender of lease.
İngilizcesi İngilizce
Surrender of possession.

Sizde içinde Tahliye kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Tahliye kelimesi anlamı 828 defa okunmuştur. [240358] Tahliye kelime anlamı, Tahliye nedir, Tahliye ne demek, Tahliye sözlük anlamı

Paylaş