Tekvin kelime anlamı Tekvin nedir Tekvin ne demek Tekvin sözlük anlamı Tekvin (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

TEKVİNCenbı Allah'ın, zatıyla kaim, bilfiil yaratmak ve icat etmek şanından olan sübt ve hakiki sıfatlarından biri. Allah Tel bu sıfatıyla dilediği her mümkünü yokken varlık sahasına çıkarır. Tekvin ile murad edilen bir eserin vücuda gelmesine bilfiil müessir olan mebdei tekvindir. Yoksa mükevvin (yaratıcı) ile mükevven (yaratılan) arasındaki ilişki değildir. Bu ilişki izafi bir durum olduğu için hdistir. Tekvinin (yaratmanın) menşei ise bir eserin vücud bulmasında doğrudan doğruya müessir olan Allah'ın zatıyla kaim bir sıfattır. Tekvine, halk, cd ve te'sir de denilir.

Eş'arlere göre yaratmanın mebde' ve illeti kudret ve irade sıfatlarıdır. Onlara ise, madrubsuz (dövülensiz) darbın (dövmenin) husulü tasavvur olunamayacağı gibi mükevvensiz (yaratılansız) tekvin de düşünülemez. Tekvin kadim olsa mükevventın da kıdemi lzım gelir.

Yine Eş'arlere göre, kudret sıfatının iki çeşit taalluk ve te'siri vardır: Ezel ve layezli (hdis olan) taalluklar. Ezel olan taalluk, mümkünatın filden (Allah'tan) sudr etmesini salih ve sahih kılar ki, bilfıil sonsuzdur. Kudret sıfatının "taallukı layezlisi (hadis ve sonradan olan taalluku) ise ezel irade sıfatının mümkünün varlık ve yokluğundan birini tercihine göre, hdis olan taalukudur. İşte bu kudret sıfatının ikinci ve hdis olan taallukuna tekvin derler. Bu tekvn hdistir, Allah'ın zatıyla kim değildir. Allah'ın zatıyla kim olan kudret ve iradedir. Allah Tel'ya hlık (yaratıcı) denilmesi, ayrıca O'na bu iki sıfatın dışında hakiki bir tekvin sıfatının isnd edilmesini gerektirmez. Kudretin bu hdis taalluku bilfiil sonlu, bilkuvve sonsuzdur.

Mutezile'ye göre, Allah'ın eşyayı yaratmada ayrıca hakiki bir tekvin sıfatına ihtiyacı yoktur. Dilediği her şeyi yaratmada O'nun ztı kfidir.

Matürdlere göre tekvin, Allah'ın bütün lemleri ve bunlarda bulunan her bir şeyi ve cüz'ü ezelde değil, ilim ve iradesine göre var olacakları vakitte yaratması demektir. Tekvin (yaratma) yaratılandan (mükevvenden) başkadır. Tekvin, ezelde ve ebedde Cenabı Hakk'ın zatıyla kaim, zatından ayrılmayan ve bak bir sıfattır. Mükevven (mahluk) ise, tekvin sıfatının taallukunun hudsüyle hdistir.

Tekvin Sıfatının İsbatı

a) Allah Tel'nın hlık olduğu ve her şeyin mükevvini (yaratıcısı) bulunduğunda akıl ve nakil ittifak etmiştir. Esasen hlik ve mükevvin kelimeleri halk ve tekvin masdarlarından türemiş ismi fillerdir. Muştak ( türemiş) kelimelerin manlarının Ztı Bfi'ye sbit olmasını gerektirir. Masdarı sabit olmadan, bundan türemiş olan ismin bir şey için sabit olmasının muhalliğinde (imtina'ında) akıl ve nakil müttefiktir. O halde tekvin Allah'ın zatına sbit olup kudret sıfatından başka bir sıfattır.

b) Tekvin sıfatı; kudret, irade ve ilimden başkadır. Çünkü ilim ile ma'lumat münkeşif ve belli olur. Kudret ile mümkinin işlenip var edilmesi veya terk edilmesi sahih olur. Çünkü kudretin bütün makdrata (yaratılacak şeylere) taalluku ezelidir ve her bir şeye nispeti eşittir. Kudret, makdrun vücudunu gerektirmez, ancak, onun Hakk Tel'dan sudrunu sahih kılar. O halde kudretin taallukundan başka, icad ve yaratmada bilfiil müessir (etkileyici) bir sıfat lzımdır. Bu sıfat da tekvindir. İrade sıfatıyla mümkün olan bir şeyin yaratılması veya terk olunması yönlerinden biri diğerine tercih edilir. İrade ile tercih edileni bilfiil yaratmada müessir olan tekvin sıfatıdır. Tekvin iradenin tercihine göre mümkünata taalluk edip onu icad ederek müessir olur. Tekvin makdrattan ancak vücuda getirilecek şeylere taalluk eder ve makdrun (vücuda getirilecek şeyin) vücudunu (varlığını) gerektirir.

c) Cenabı Allah'ın ilim ve iradesine göre yarattığı şeylerin ve canlıların nizamlı, sanatlı, sağlam ve akıllara hayranlık verecek bir şekilde güzel yaratılması da tekvin sıfatıyla olur.

Tekvin, kudret ve irade gibi mümteni'ta (muhallere) taalluk etmez. Ancak cizta (mümkinlere) taalluk eder. Mümkinta taalluku Cenabı Allah'ın irde ve ihtiyarı ile olacağı için layezldir (hdistir).

Halk, icd, ten'm (nimetlendirme ve nimet verme), ta'zb (azablandırma) ihy, imte (öldürme), tasvir, terzk gibi ilh fiillerin hepsinin mercii, Cenabı Allah'ın tekvin sıfatıdır. Tekvin sıfatı bir tanedir. Eserlerinin çeşitli olmasıyla tekvin sıfatının bunlara taalluklarına çeşitli isimler verilir. Tasvir ve terzik gibi. Allah'ın bütün fiilleri ne kadar çeşitli olursa olsun, O'nun zatıyla kaim ve tek bir sıfat olan tekvin sıfatına racidir ve bu sıfatın taalukuyla husle gelir.

"O bir şey dilediği vakit, ancak O'nun emri buna ol demesidir ki, bu da hemen oluverir" (Ysin, 36/82) ayeti, tekvin sıfatına ve fiillerinin de buna rac olduğuna delildir.

Muhiddin BAĞÇECİ

Kelime Dili

Tekvin kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

Tekvin kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen Tekvin kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde Tekvin kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde Tekvin kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Benzer Kelimeler

tekvin etmek
Bu sayfa üzerinde Tekvin kelime anlamı gösterilmektedir. Tekvin nedir ? Tekvin ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekvin kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.