VESVESE kelime anlamı VESVESE nedir VESVESE ne demek VESVESE sözlük anlamı VESVESE

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

insanın kalbine gelen kötü düşünceler. Vesvese, kalbe şeytan ve insanın kendi nefsi tarafından verilir. İnsanın kalbine her an çeşitli düşünceler gelmektedir. Bunlara İslm dninde htıra ismi verilir.

İnsanın kalbine gelen htıra iki çeşittir. Bzıları iyi, bzıları kötüdür. İyilerine ilham, kötülerine vesvese denir. İlham, Allahü telnın her insanın kalbinde vazifelendirdiği bir melek tarafından verilir. Vesvese ise, şeytan ve insanın kendi nefsinin kalbinde uyandırdığı çirkin ve kötü şeylerdir.

Kalbe gelen htıranın iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak için ölçü, dnimizin bildirdiği emir ve yasaklara uygun olup olmamasıdır. İslm dninin beğendiği şeyler iyidir ve melek tarafından ilham edilmiştir. İslm dninin beğenmediği ve yasakladığı şeyler kötüdür ve şeytan veya nefis tarafından kalbe vesvese verilmiştir. Dnini iyi öğrenen bir Müslüman, kalbine gelen htıranın ilham veya vesvese olduğunu, kendisi de anlayabilir. Eğer kendisi anlayamaz veya karar veremezse, İslmiyeti bilen ve tatbik eden hakk İslm limlerine sorarak veya onların kitaplarından okuyarak öğrenir.

Vesvese, şeytanın insanlar üzerindeki silhlarından biridir. Şeytanın vesveseden maksadı, insanı aldatıp düny ve hiret zararlarına sürüklemektir. Şeytan, insanın kalbine her fırsatta kötü düşünceler (vesveseler) getirir. İnsan, şeytanın bir vesvesesine uymazsa, şeytan bunu bırakıp yeni bir vesvese vermeye başlar. Çok çeşitli hilelere başvurur. Kötülüğü şikr olan bir şeyi yaptıramazsa ve insan hep iyiliğe gidiyorsa, iyiliği daha az olanları yaptırmaya çalışır. Bir kötülüğe sürükleyebilmek için küçük iyilikler ve hayır yapmaya teşvik eder. Şeytanın vesvesesi aslında zayıftır. Din bilgisi tam ve doğru olup, bunlara uyan insanları aldatması çok güçtür. Şeytan, vesvese verip insanları kötülüğe teşvik ederken, insanların bzı zaaflarından faydalanır. İnsanların şeytan tarafından istismar edilen en büyük zaaflarından biri aceleci olmalarıdır. Bunun için Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); Acele emek şeytandandır. Beş şey bundan müstesndır: Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenze hizmetlerini çabuk yapmak, misfiri doyurmak, günah işleyince hemen tövbe etmek. buyurdu.

İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler getirir. Bu düşünce ve arzulara hev denir. Meleğin kalbe getirdiği ilhamla şeytanın vesvesesi devamlı olmaz. Nefsin hevsı ise devamlıdır ve gittikçe artar. Vesvese du ederek, dnin emirlerini yerine getirerek azalır ve yok olur. Hev ise nefsin isteklerini yerine getirmemek için mücdeleyle azalır ve yok olur. Hevyı nefis, insana saldıran azgın kaplan gibi olup, onun kötü arzuları öldürülmedikçe, nefsin zararından kurtulunmaz.

Nefsin hiç istemediği şey, İslmiyete uymaktır. Nefsin hevsını yok eden tek çre de İslmiyete uymaktır. Kalbe gelen htıra nefse acı gelirse hayır olduğu, tatlı gelip hemen yapmayı isterse şer (kötü) olduğu anlaşılır.

Nitekim hadsi şerfte; Elini göğsüne koy! Hell şeyde kalp skin olur. Haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma!.. buyuruldu. İnsan ilham olunan şeyleri yapıp, vesveseyi yapmamak için uğraştığı zaman dünyda ve hirette rahat eder. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); Melekten gelen ilham İslmiyete uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslmiyetten ayrılmaya sebep olur. Şeytan kalbe vesvese verir. Allahın ismi söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder. buyurdu.
VESVESEFısıltı, hışırtı ve fışırtı gibi gizli ses, fiskos. Kalpte meydana gelen şüphe, tereddüt, vehim, kuruntu, iç üzüntüsü, nefis ve şeytanın meydana getirdiği iç karışıklığı anlamları için kullanır.

Zıddı tereddütsüz, kararlı, emin ve azimli olmak demektir (elİsfahan, elMüfredt, İstanbul,1986, 819, vesvese mad).

Vesvese kelimesi Kur'n'da dört yerde geçmektedir. Şeytanın Cennette bulunan dem (a.s) ve Havva validemize nasıl vesvesede bulunduğu Yüce Allah tarafından şöyle haber verilmiştir:

"Derken Şeytan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı (vesvesede bulundu): Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan menetti" (elA'raf, 7/20).

Bu yette geçen vesvese kelimesi, fısıldama şeklinde anlaşılmakta ve tercüme edilmektedir.

Bir de şeytanın Cennete nasıl girdiği ve dem (a.s) ile Havva validemize nasıl vesvesede bulunduğu hususunda, alimlerin farklı yorumları vardır. Bu hususta çeşitli görüşler ileri sürülmüştür (Geniş bilgi için bk. elMaverd, enNuketü ve'lUyun, Beyrut 1992, II, 210).

Kur'n'ın başka bir yerinde, Th sresinin 120. yetinde de şeytanın dem (a.s) ve Havva validemize yaptığı bu vesvese dile getirilmiştir.

Vesvese ile ilgili diğer bir yetin meali de şöyledir: "Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini (fısıldadığını) biliriz. (Çünkü) biz ona şah damarından daha yakınız" (Kaf 50/16).

Bu yette de Yüce Allah'ın kudretine işret buyurulmaktadır. O, insanı yaratan, yoktan var edendir. İnsanların gizli ve açık her şeylerinden haberdardır. İnsanın kalbinden geçirdiği vesvese ve düşüncelerin tamamına vakıftır. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s), bu yetin tefsiri mahiyetinde açıklamada bulunurken; "Şüphesiz Yüce Allah, ümmetimden olan kişilerin kalbinden geçirdikleri şeyleri, söylemedikleri ve işlemedikleri takdirde affeder; günah olarak saymaz" diye buyurmuştur (Buhar, Itk, 6; İmn, 15; Nese, Talk, 22; İbn Mce, Talk, 16).

Başka bir yette ise, vesvese hakkında şu bilgiler verilmiştir: "De ki: Sığınırım ben, insanların Rabb'ine insanların padişahına, insanların ilhına. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünceleri) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım)" (enNas, 114/16).

Burada geçen "vesvs" kelimesi, şeytan için kullanılmıştır. Yani bununla şeytan kastedilmektedir ve vesvese de onun eseridir. İnsana vesvese veren şeytan iki türlüdür. Biri cinlerden ve diğeri de insanlardan olan şeytanlardır. Bu şeytanlar, insanların kalbinde vesveseyi meydana getirecek akıl ve fikirlerini çeler, onları kötü emeller işlemeye sevkeder. Allah yoluna gitmekten, insanlık gayesine ermekten alıkor. Nihayet din ve imandan çıkarır, ebedi helke sürükler. İnsanların kalbine fısıldayıp duran, onları gaflete düşüren, her şerrin başı olan vesveseyi meydana getiren herşey, "hanns" ve "vesvas" olarak kabul edilir (ezZemahşer, elKeşf, Mısır 1977, VI, 265 vd).

Hiç şüphesiz, şeytanın verdiği vesvese insanı imandan ve ibdetten uzaklaştırır; fert, aile ve toplumun hayatında çeşitli sıkıntıların meydana gelmesine sebep olur. Medine çevresinde badiyede yaşayan Müslümanlar, koyun ve sığır kesip etini satmak üzere şehre getiriyorlarmış. Bu eti yemekten çekinen bazı Müslümanlar Hz. Muhammed (s.a.s)'e giderek;

"Ya Raslüllah! Bazı badiye halkı bize et getirip satıyorlar. Bunların, hayvanı keserken besmeleyi söyleyip söylemediklerini bilmiyoruz" diye sormuşlar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s) şu cevabı vermiştir:

"Bismillah deyiniz ve sonra bu eti yeyiniz" (ezZebid, Sahihi Buhr Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi, trc. Kamil Miras, Ankara 1974, VI, 354 vd).

Raslüllah (s.a.s) bununla vesveseden uzak durmaya işaret buyurmuştur.

Başka bir konu ile ilgili olarak Hz. Muhammed (s.a.s)'e şöyle sormuşlar:

"Ya Raslüllah! Birisi namaz kılarken abdestim bozuldu diye gönlünde bir vesvese hissederse, bu kişinin namazı bozulur mu, bozulmaz mı? Hz. Muhammed (s.a.s) bu soruya şu cevabı vermiştir:

"Hayır. Bir yellenme sesi veya bir kokuyu duymadıkça namazı bozmaz" (ezZebid, a.g.e., VI, 355).

Burada da Raslüllah (s.a.s) vesveseden uzak durmayı, abdestin bozulduğuna dair kanaat hasıl olmadıkça namazı bozmamayı tavsiye etmiştir.

Fıkıh usulünde de vesvese kötü bir şey olarak kabul edilmiştir. Her şeyde tereddüt ve vesvese ile hareket edenin sözüne itibar edilmemiştir. Hz. Muhammed (s.a.s) vesvese ile hareket edenin talkının geçerliliğini kabul etmemiştir (Buhar, Talk, 11). Yani hanımını boşayıp boşamadığını veya söylediği sözler hakkında vesvese içinde olan bir kişinin talkı (boşaması) geçerli kabul edilmemiştir.

Görüldüğü gibi, Kur'n ve sünnette vesvese tasvib edilmemiştir. Bilhassa vesvese ile ilgili bütün yetlerde, vesvesenin şeytandan geldiğine işaret buyurulmuştur. Buna göre İslm vesveseden sakınmayı istemiştir. Çünkü vesvese faydalı değil, zararlı olan bir şeydir. Vesveseye kapılan insan, ibadetlerinde yanılır, çeşitli hatalara düşer ve haz almaz. Vesvese insanı yanlış ve batıl yollara saptırır. Hatta vesvesenin neticesinde insan akli dengesini bile kaybedebilir.

Nureddin TURGAY
Kur'nı kermde melen buyruldu ki:

Cinden olsun insanlardan olsun insanların göğüslerine (kalblerine) vesvese veren hannsın (şeytnın) şerrinden (kötülüğünden) insanların Rabbine... sığınırım. (Ns sresi)

Şeytan kalbe vesvese verir. Allah'ın ismi zikredilince, söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder. (Hadsi şerfBerka)

Melekten gelen ilhm, İslmiyet'e uygundur. Şeytandan gelen vesvese İslmiyet'ten ayrılmaya sebeb olur. (Hadsi şerfBerka)

Vesvese şeytandandır. Abdest alırken, gusül (boy) abdesti alırken ve necset (pislik) temizlerken, şeytanın vesvesesinden sakınınız. (Hadsi şerfBerka)

Çamaşır yıkarken, su kullanırken, acaba temiz mi diye vesvese etmek ver değildir. Sıddıklar böyle vesvese yapmazdı. Her buldukları su ile abdest alırdı. Elbisenin, suyun temizliğinde vesvese etmek gösteriş yapmağa yol açar ve nefsin hoşuna gider. (İmmı Gazl)

Hell yiyen kimse, ilhm ile vesveseyi birbirinden ayırır. Vesvese; du ederek, zikr ederek azalır ve yok olur. Vesvese ve ilhm devamlı olmaz. (Muhammed Hdim)

Kelime Dili

VESVESE kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

VESVESE kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen VESVESE kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde VESVESE kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde VESVESE kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde VESVESE kelime anlamı gösterilmektedir. VESVESE nedir ? VESVESE ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. VESVESE kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.