Yagmacılık Nedir ? Ne Demek ?

Yagmacılık Kelime Anlamı Nedir ?

1-)YAĞMACILIKBaşkasının malını yağma etmek, kapıp kaçmak. Arapça karşılığı "nehb" veya "intihab"dır. Bir fıkıh terimi olarak; başkasının malını insanların gözü önünde açık bir şekilde almaktır. Yağmalama suçu; başkasının bu malı yağmacının elinden alıp sahibine vermesi ve gerektiğinde mahkemede onun lehine şahitlik yapması mümkün olduğu için hırsızlıktan daha hafif sayılmıştır.

Başkasının malını haksız olarak alıp zimmetine geçiren kimseler İslam'da hırsız, gasp, hain, yankesici gibi adlar almıştır. Hırsızlık; başkasının koruma altına alan ve bozulmayan şeylerden bulunan nisap miktarından fazla ve İslam'a göre değerli olan para veya malını gizlice çalmaktır. Gasp; mütekavvim bir malı, malikinin izni olmaksızın, ona maldan el çektirecek şekilde haksız yere elinden ve tasarrufundan zorla almaktır. Hıyanette bulunan ise, kendisine emanet edilen bir malı gizlice malikinden alıp zimmetine geçiren kimse demektir. Muhtelis ise; bir malı malikinin veya başkasının dalgınlığından yararlanarak almaktır.

Bütün bu sayılanlar başkasına ait malı haksız yere almakla birlikte, alma şekilleri farklı olduğu için hepsi "hırsızlık" hükmüne tabi tutulmamıştır. Hırsızdan korunmak güçtür. Çünkü o, gizlice evlere girir, koruma altındaki malın dokunulmazlığını ihlal eder, anahtar uydurur, camı kırar, duvarı deler ve benzeri yollarla mal sahibinin koruma gücünü aşan metotları kullanır. Eğer hırsıza ağır bir ceza verilmezse, insanlar birbirinin malını almayı yaygınlaştırır ve zarar büyür.

Toplumun yağma, gasp, hıyanet ve ihtilas gibi hırsızlık çeşitlerinden korunması ve bir takım tedbirler alması mümkün olduğu için bunlarda hırsızlık cezası uygulanmaz (bk. "Hırsızlık" mad).

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Emanet mala hıyanet eden (hain), yağma yapan (müntehib) veya insanların dalgınlığından yararlanarak malı haksız yere alan kimse (muhtelis) için el kesme cezası yoktur" (Tirmizi, Hudud 18; Nesai, Sarık,13; İbn Mace, Hudud, 26).

Ancak yankesici (tarrar); insanların uyanık ve dikkatli olmayışından yararlandığı için onun hırsız hükmünde sayılması müctehidlerin yaygın görüşüdür. Toplumun bunlara farklı isim vermesi onların yaptığı işin daha çirkin olması yüzündendir (Ebu Zehra, Usulü'l-Fıkh, terc. Abdülkadir Şener, Ankara 1986, 110).

Toplumun heyecanlı olduğu miting, toplantı, savaş halinin baş göstermesi veya etnik bir takım gruplar arasına sokulan düşmanlık duyguları gibi sebeplerle bozan toplu yağmalama olayları olur. Dükkan ve mağazaların cam ve vitrinleri kırılarak para, eşya vb. şeylerin daha önceden planlanmaksızın yağmalandığı görülür. İşte bu gibi olaylar İslam'da yağmacılık olarak değerlendirilir. Burada malın açıktan alınması ve insanların buna engel olabilme imkanının bulunması ve güvenlik güçlerinin müdahalesi ile alınan malların sahiplerine iade edilmesi imkan dahilinde bulunduğu için buna el kesme cezası uygulanmamıştır.

Burada, yağmacı yakalanır veya yağma suçu ispat edilirse "gasp" ta olduğu alınan mal elde mevcutsa aynen geri alınır, eğer telef olmuşsa, standart (misli) mallar için misli ile, kıyemi mallar için ise değeri bakımından tazmin ettirilir. Ayrıca yağmacıya devlet düzenini ihlal ettiği için "ta'zr cezası" verme yoluna gidilir (Ayrıntı için bk. es-Serahsi, el-Mebsut, 3. baskı, Beyrut 1398/1978, IX,133 vd.; el-Kasani, Bedayiu's-Sanayi' fi Tertibi eş-Şerayi; 2. baskı, Beyrut 1394/1974, VII, 65; İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, I. baskı, Mısır, 1316/1898, VI, 233; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtar, Mısır, t.y., III, 208; eş-Şirazi, el-Mühezzeb, Mısır, t.y., 289; İbn Kudame, el-Muğni, 3. baskı, Kahire 1970, VIII, 327; İbnü'l-Kayyim, İ'lamü'l-Muvakkıin, Kahire 1325-1326, II, 61 vd.; "Gasb" mad.)

Hamdi DÖNDÜREN


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Yagmacılık kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Yagmacılık kelimesi anlamı 8 defa okunmuştur. [242905] Yagmacılık kelime anlamı, Yagmacılık nedir, Yagmacılık ne demek, Yagmacılık sözlük anlamı

Paylaş