Zebur kelime anlamı Zebur nedir Zebur ne demek Zebur sözlük anlamı Zebur (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

ZEBURAllah tarafından Hz. Dvud (a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, "Kavalla söylenen ilh, Hz. Dvud'a inen Zebur'un srelerinin her biri" anlamlarına gelir. Mezmur "yazılmış" manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur'un "Hikmetli kitap" manasına geldiğini; lu İmran, 3/184 ayetindeki "Zebr" kelimesinin "menetmek" manasına gelen "Zebr" kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da halkın hilfına olan hususlardan meneden şeyleri bildirdiği için Zebr diye adlandırılmıştır (Fahreddin erRzi, Meftihu'lGayb, Ankara, 1990, VIII, 417).

İlh kitapların ikincisi olan Zebur, Kur'nı Kerm'in üç ayrı yetinde enNis, 4/163; elİsr,17/55; elEnbiya, 21/105 geçmektedir. Allah Tel şöyle buyurmaktadır: "Nh'a, O'ndan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshk'a, Yakub'a, İsa ya, Eyyub'a, Yunus'a, Hrun'a ve Süleyman'a vahy eylediğimiz ve Davüd'a Zebur verdiğimiz gibi (Habibim) şüphesiz sana da vahy ettik biz" (enNis, 4/163); "Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Andolsun ki, biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davd'a da Zebur verdik" (elİsra, 17/55); son olarak elEnbiya, 21/105 yetinde de Cenabı Hak: ndolsun, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmışızdır ki, arza ancak salih kullarım mirasçı olur" (elEnbiya, 21/105) buyurmaktadır.

Bu yet mellerinden ilk ikisi, dört ilh kitaptan biri olan Zebur'un Hz. Dvud (a.s)'a verildiğini açıklamakta, üçüncü yet de Zebur'un Tevrat'tan sonra nzil olduğunu, yeryüzüne ancak salih kişilerin mirasçı olacaklarını bildirmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s) de bir hadisi şeriflerinde, ehli kitaptan bir fırkanın Zebur okuduklarını beyan buyurmuşlardır (Buhar, Teyemmüm, 6).

İmanın şartlarından olan "Allah'ın kitaplarına iman" ilkesi bir müslümanın, diğer ilh kitaplarla birlikte Zebur'a da inanmasını gerekli kılar. Ancak yine İslm, bugün eldeki mevcut Zebur'un tahrife uğradığını da özellikle belirtir.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in Hz. Eb Bekir'e öğrettiği bir duda Zebur, Allah'ım! Peygamberin Muhammed... hürmetine... Dvud'a inen Zebur hürmetine..." şeklinde zikredilmektedir (el Gazal, İhya, çev. A. Serdaroğlu, İstanbul, 1974, I, 913).

Kitabı Mukaddes külliyatında ve Ahdi Atik bölümü içinde yer alan "Mezmurlar" diye zikredilen kitabın içinde 150 Mezmur vardır. İlk Mezmur "Ne mutludur o adama ki, kötülerin öğüdü ile yürümez ve günahkrların yolunda durmaz" cümleleriyle başlamakta, 150. Mezmur da, "Bütün nefes sahipleri Rabbe hamdetsin, Rabbe hamdedin" sözleriyle son bulmaktadır (Kitabt Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, İstanbul, 1954)

Hz. Dvud'a indirilmiş. olan Zebur'da genellikle, O'nun Allah'a yakarışları ve ilhleri yer almaktadır. Zebur'un İbranice asıl metni manzumdur. Allah'ın birliği (tevhid) temeline dayanan dinler döneminin ilk ilh kitaplarından olan Zebur, doğruluğu terkeden, ahlk kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için nzil olmuştur. Bütün bunlardan ayrı olarak Yahudilerin, "Tevrat'tan sonra kitap gelmeyecektir" yolundaki iddiaları Zebur'un Hz. Davud'a verilmesiyle nakzedilmiş bulunmaktadır (Elmalılı, Hak Dini Kur'n Dili, İstanbul 1938, IV, 3081).

Günümüzde Zebur hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiştir. Zebur'da geçen konular, daha sonraları Batılı ressam, şair ve heykeltıraşlara ilham kaynağı olmuş ve sanatkrların eserlerinde çeşitli şekillerde işlenmiştir.

Bilindiği üzere Zebur'la müstakil bir şeriat vazedilmemiş, Hz. Davud Hz. Musa'nın şeriatı ile amel etmiştir. Hz. Dvud sesinin güzelliği ile de bilinmektedir. O, Mezmur denilen Zebur srelerini güzel sesi ile okurdu. Nitekim kalın, gür, pek hoş ve tesirli sesler için "Dvd" tbiri kullanılır (M. sım Köksal, Peygamberler Tarihi, Ankara 1990, II, 179 vd.). Kur'nı Kerm'in birçok yetinde de (elBakara, 2/251; elMide, 5/78; elEn'am, 6/84; elEnbiya, 21/78, 79; enNeml, 27/15, 16; esSebe, 34/1013; esSa'd, 38/17) çeşitli vesilelerle Hz. Dvud'un adı geçmektedir.

Zebur önceleri İbranca idi ve İbrnrm alfabesiyle yazılmıştı. Hristiyanlığın yayılmasından sonra da Ltinceye çevrilmiştir. Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur'a tbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek yahudiler, gerek hristiyanlar ibadet ve yinlerinde dua niyetiyle Zebur'dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle hristiyanların pazar yinlerinde Mezmur'dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.

Osman CİLACI

Kelime Dili

Zebur kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

Zebur kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen Zebur kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde Zebur kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde Zebur kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Benzer Kelimeler

Kuran'da zebur
Bu sayfa üzerinde Zebur kelime anlamı gösterilmektedir. Zebur nedir ? Zebur ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Zebur kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.