Haman Nedir

Haman Nedir ? Haman Ne demek ?

1-)HÂMÂNKur'an-ı Kerim'de Fir'avn'un yardımcılarından biri olarak adı geçen kişi. Hamandan şöyle söz edilir:

"Biz, yeryüzünde mustaz'aflara iyilikte bulunmak, onları önderler yapmak ve varisler kılmak ve yeryüzünde yerleştirmek; Fir'avn'a, Haman'a ve askerlerine korkmakta oldukları şeyleri göstermek istiyorduk" (el-Kasas, 28/5-6).

"Fir'avn, "ey ileri gelenler, sizin benden başka bir tanrınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamura ateş yak (tuğla hazırlayıp) benim için yüksek bir kule yap; (çıkayım da) belki Musa'nın ilahına muttali olayım. Doğrusu ben onu yalancılardan sanıyorum' dedi" (el-Kasas, 28/38).

"Andolsun ki, biz, Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle Fir'avn'a Haman'a ve Karun a gönderdik de, onlar, "bu çok yalancı bir sihirbazdır' dediler" (el-Mü'min, 40/23-24).

"Fir'avn, ey Haman, bana yüksek bir kule yap; olur ki o yollara, göklerin yollarına erişirim de, Musa'nın tanrısına muttali olurum. Doğrusu ben, onu yalancı sanıyorum' dedi. İşte böylece Fir'avn'ın kötü ameli kendisine süslendirildi ve (doğru) yoldan alıkonuldu; Fir'avn'ın hilesi, ancak bir hüsrandır" (el Mü'min, 40/36-37).

Ayetlere bakıldığında ilk göze çarpan nokta, Haman'ın Fir'avn ve Karun ile birlikte anılmış olmasıdır. Bu, onların birlikte hareket eden ve dolayısıyla da aynı yer ve zamanda yaşamış kimseler olduklarını gösterir.

Fir'avn'ın Haman'a doğrudan doğruya emir vermesi Haman'ın Fir'avn'ın buyruğu altında bulunan bir kimse olduğunu göstermektedir. Ayrıca ona doğrudan doğruya emir verilmiş olması, geniş yetkilerle donatılmış olduğuna delalet eder. Aynı zamanda ayette geçen "Fir'avn'a, Haman'a ve onların askerlerine" ifadesi ise, Haman'ın güçlü ve üst düzeyde bir kimse olduğunun alametidir.

Bu yüzden, Haman'ın Fir'avn'ın vezirlerinden biri olduğu kanaatine varılmış ve Haman ve Karun, Fir'avn'ın vezirleri olarak anılmışlardır. Şu var ki, Karun'la ilgili ayetlerde bu şahsın İsrailoğullarından olduğunun açıkça ifade edilmiş olması ve haber verilen olaylar, onun devlet görevlisi bir "vezir' olmaktan çok, Fir'avn'ın İsrailoğulları içindeki işbirlikçisi olduğunun bir delilidir. Halkını Fir'avn'ın boyunduruğu altında tutan bir işbirlikçi. Haman için ise, gerek "asker sahibi' oluşu, gerekse doğrudan ve açıkça buyruk alışı gözönünde tutulunca, "vezir' veya benzeri üst düzey yöneticisi yahut kumandan olması muhtemeldir.

İlk andığımız ayet meali, Hazreti Musa'nın doğumunu ve suya bırakılışını anlatan ayetlerle bir aradadır. Buna bakarak, Fir'avn'ın İsrailoğullarından doğan erkek çocukları öldürtme-karar ve buyruğunda Haman'ın da payının bulunduğu düşünülebilir. Böyle bir kararda pay sahibi olduğu içindir ki, "korktuğuna uğratılması" sözkonusu edilmiş olsa gerekir.

Ayrıca, Fir'avn'ın "inkar" için kanıt aramak üzere kule yaptırma girişiminde özellikle Haman'a güvenmiş olması da, onun küfür ve inkarının devam ettiğini, bu doğrultuda Fir'avn'la tam bir görüş birliği içinde bulunduğunu gösterir.

Haman'ın adı, Kitab-ı Mukaddes'te de geçer. Tevrat'ın Ester Kitabı'nın üçüncü Babından itibaren, İran'daki yahudilerin gördüğü zulüm, Hamam adlı vezirin bundaki payı, Ester adlı Yahudi kızının Kral Ahaşveroş'un sarayına girerek hükümdarı etkileyişi, sonuçta Haman'ı, on oğlunu ve on binlerce İranlıyı öldürterek Yahudileri kurtarışı uzun uzadıya anlatılır.

Anlaşılıyor ki, halen halkımızın zalim kimseleri "firavun, nemrut" gibi adlarla nitelemesinde olduğu gibi, Yahudiler de Mısır'daki Haman'ın adını bir türlü unutamamış, onu hafızalarda bir "zalim vezir" olarak muhafaza etmiş ve İran'daki olaylar sırasında da, hafızalarındaki bu adı karşılaştıkları zalim vezire iliştirerek, onu Haman diye anmış, Ester kitabına da öylece kaydetmişlerdir. Tevrat'ın sonradan hahamlarca elden geçirilip yeniden yazılış sırasında Mısırlı Haman'ın İran'daki zalim vezirle karıştırılarak böyle bir duruma yol açılmış olması da muhtemeldir. Bir başka ihtimal de her iki vezirin adının da Haman olmasıdır. Nitekim, Hz. Harun'un Hz. Musa'nın kardeşi olduğu Kur'an'ın haberleriyle sabit olduğu gibi, Hz. Meryem'in kardeşinin de aynı adı taşıdığı yine Kur'an-ı Kerim'den anlaşılmaktadır. Aynı adı taşıyan iki ayrı tarihi kişiliğin Haman için de düşünülmesi niçin mümkün olmasın? Kuvvetli ihtimal ise, değindiğimiz üzere, Tevrat'ın hahamlarca elden geçirilişi sırasında bir karışıklık yapılmış olmasıdır. Bunun sonucunda da Mısırlı Haman, İran'daki olayların kahramanıyla karıştırılmıştır. Veya benzer tutumları dolayısıyla iki vezir, Yahudinin hafızasında, özdeşleştiğinden kayıtlara da öylece geçilmiştir.

Ayrıca Haman'ın özel isim mi, yoksa işgal ettiği makamın ismi mi olduğu hususu da kat'i değildir (Abdulvehhab Neccar, Kasasu'l-Enbiya, 5.187).

Zübeyir YETİK


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Haman kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Haman kelimesi anlamı 12 defa okunmuştur. [241935] Haman kelime anlamı, Haman nedir, Haman ne demek, Haman sözlük anlamı

Paylaş