Mutlak Nedir ? Ne Demek ?

Mutlak Kelime Anlamı Nedir ?

1-)MUTLAKÇözmek, salmak, boşamak, mutlak olarak söylemek, bir şeye nişan ve isim koymak anlamlarına gelen "itlak" masdarından ism-i mef'ul cinsinde yayılmış olan bir medlule(anlama) delalet eden lafız, Mutlak; lafzi herhangi bir kayıt olmaksızın, belirsiz bir veya bir kaç ferde delalet eden lafızdır. Buna göre mutlak, yalnız mahiyete delalet eder. Mesela; "Bir köle azad etmek" ayetinde geçen "köle" lafzı mutlaktır. Mutlakın zıddı mukayyed'dir. Mukayyed; sayı göz önünde bulundurulmaksızın herhangi bir kayda bağlı olan lafızdır. Mesela; "Mü'min bir köle azad etmek" (en-Nisa, 4/32) ayetindeki köle, Mü'min vasfıyla mukayyed'dir.

Mutlakın Mukayyed'e Hamli:

1) Mutlak ve mukayyedin hükmü ve hükmün sebebi bir ise; mutlak, mukayyede hamlolunur. Mesela; "Murdar ölmüş hayvan eti, kan ve domuz eti size haram kılındı"(el-Maide, 5/3) ayetinde kan mutlak olarak geçer. Buna karşılık "De ki; bana vahy olunanlar arasında bir kimsenin yiyeceğinden haram kılınmış bir şey bulmuyorum; ancak murdar hayvan eti veya dökülmüş olan kan veya domuz eti müstesnadır" (el-En'am, 6/145) ayetinde ise, kan lafzı "dökülmüşlük" le mukayyed'dir. Bu iki ayette de hüküm aynıdır. Bu hüküm kanın içilmesidir. Hükmün sebebi de birdir o da kanı içmekten meydana gelen zarardır. Öyleyse birinci ayetteki mutlak kan, ikinci ayetteki kan'a hamlolunur.

2) Mutlak ile mukayyedin hüküm ve sebep bakımından değişik olmaları: "Erkek hırsızla kadın hırsızın ellerini kesin" (el-Maide, 5/38) ayetiyle, "Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ve başınıza meshedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın" (el-Maide, 5/6) ayeti buna misaldir. Şöyle ki, "eller" kelimesi birinci ayette mutlaktır, ikinci ayette ise "dirseklere kadar" kaydı ile mukayyed'dir. Burada hüküm muhteliftir. Zira hüküm ilk ayette hırsızın ellerinin kesilmesidir. İkinci ayette ise hüküm ellerin vucuben yıkanmasıdır. Birinci ayette hükmün sebebi hırsızlıktır, ikinci ayette ise, namazı kılmak iradesidir. Bu durumda mutlak, mukayyede haml olunmaz; bilakis mutlakın bulunduğu yerde mutlakla; mukayyedin bulunduğu yerde de mukayyedle amel edilir. Zira iki nass'ın mevzuunda hiç bir bağlantı ve irtibat yoktur. Hırsızlık ayetinde ittakla amel edilerek hırsızın elinin bütünüyle kesilmesi itlakın muktezası idi. Fakat Samet bu itlakı mukayyed bir hale getirmiştir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s)'in, hırsızın elini bilekten kestirdiğine dair rivayet vardır. Bu itibarla, Hanefilerce meşhur olan bu Sünnet'e göre Kur'an'da mutlak olarak geçen nass'ın Sünnetle mukayyed bir hale getirilmesi sahih olur.

3) Hüküm değişik, sebep bir olursa: Bu durumda mutlak itlakı üzere kalır. Varid olduğu yerde mutlakla amel edilir. Misal: "Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın" (el-Maide, 5/6) ayetiyle "... Ve bu halde su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprakla teyemmüm edin. Buna göre ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün" (el-Maide, 5/6) ayetidir. Birinci nassdaki hüküm mukayyed olarak geçen ellerin yıkanmasıdır. İkinci nassdaki hüküm ise, mutlak olarak varid olan ellere meshedilmesidir. Bu iki hükmün sebebi ise, birdir ki o da namaz kılmak arzusudur. Bu durumda mutlak, mukayyed üzerine hamlolunmaz.

4) Mutlak ve mukayyedin hükmü bir, fakat hükmün sebebi değişik ise: Bu durumda da mutlak, mukayyede hamledilmez. Mutlaka itlakına göre, mukayyede de takyidine göre amel edilir. Bu görüş Hanefilerindir. Diğerlerine göre burada mutlak mukayyed üzerine hamlolunur. Bunun misali zihar keffaretinde Allah Teala'nın; "... Birbirleriyle temas etmeden önce bir köle azad etmek gerekir" (el-Mücadele, 58/3) ayetiyle hata olarak vaki olan katl keffareti hakkındaki "Mü'min bir köle azad etmek gerekir" (en-Nisa, 4/92) ayetidir. Rakaba yani köle lafzı birinci Nass'da mutlak, ikinci Nass'da ise mukayyed (Mü'min olma kaydı ile) olarak geçer (Abdülkerim Zeydan, el-Veciz fi Zisuli'l-Fıkhı, s. 234-238)..

Abdülbaki TURAN


2-)Allahü teala Kur'an-ı kerimde mealen buyurdu ki: "... Köle azad etmektir." (Beled suresi: 13) (Âyet-i kerimedeki "köle" sözü mutlaktır. Çünkü müslim veya gayr-i müslim, teklik veya çokluk gibi herhangi bir şey ile kaydlanmamıştır. Yeminini bozan kimsenin keffarete gücü yetiyorsa, herhangi bir köle veya cariye azad eder, hürriyetine kavuşturur. Yahut zekat alması caiz olan erkek veya kadın on fakiri bir gün sabahlı akşamlı olmak üzere iki defa doyurur veya on fakire bu değerde kumaş, havlu, mendil, çorap, çamaşır gibi bir şey verir. Bu üçünden birini yapmayan fakir, üç gün ardarda oruç tutar. (İbn-i Âbidin)


3-)(Absolute) Salt.
Zaman, mekan veya duruma bağlı olmayan, zamanla değişmeyen, varlığı başka
varlıkların varlığı ile sınırlı olmayan.


4-)Salt
Örnek:Eskilerden üstün olmasa da onlar kadar mutlak bir roman yazmak istiyorum. H. E. Adıvar


5-)Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık.


6-)Kesin olarak, mutlaka.


7-)Bk. saltık


8-)Saltık, salt. ~ butlan: çürüklük (Nichtigkeit, nullité) (karş. nisbi butlan).


9-)Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Peremptory.
İngilizcesi İngilizce
Absolute.
İngilizcesi İngilizce
Positive.
İngilizcesi İngilizce
Sure.
İngilizcesi İngilizce
Unconditional.
İngilizcesi İngilizce
Unconditional salt.
İngilizcesi İngilizce
Saltık.
İngilizcesi İngilizce
Absolutely mutlaka.
İngilizcesi İngilizce
Unlimited.
İngilizcesi İngilizce
Unrestricted.
İngilizcesi İngilizce
By all means.
İngilizcesi İngilizce
Without fail.
İngilizcesi İngilizce
Surely.
İngilizcesi İngilizce
Certain.
İngilizcesi İngilizce
İnfinite.
İngilizcesi İngilizce
Plenary.
İngilizcesi İngilizce
Unconditioned.
İngilizcesi İngilizce
Unquestioning.
İngilizcesi İngilizce
Utter.
İngilizcesi İngilizce
Very.

  • Semavi dinlerde Tanrı Mutlaktır.
  • Seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapan CIU'nun lideri ve Katalonya özerk yönetiminin başkanı Artur Mas,'İstediğimiz Mutlak çoğunluğun uzağında kaldık, bu açık.
  • Mas,"İstediğimiz Mutlak çoğunluğun uzağında kaldık, bu açık.

Sizde içinde Mutlak kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Mutlak kelimesi anlamı 1453 defa okunmuştur. [243258] Mutlak kelime anlamı, Mutlak nedir, Mutlak ne demek, Mutlak sözlük anlamı

Paylaş