O Nedir

O Nedir ? O Ne demek ?

1-)Türk alfabesinin on sekizinci harfi. Kalın, geniş ve yuvarlak seslidir. Fizik ve matematikte derece’nin sembolüdür. 20° Celsius, 36°26’00” gibi. Kimyada Orto’nun kısaltması, Oksijen’in sembolü (O)’dur.

O harfi, Fenike alfabesinde göz manasında kullanılır. Eski Mısır, Etrüsk ve Latin alfabelerinde bu harf göz şeklinde yazılırdı.

Göktürk alfabesinde o harfi u sesini belirtmek için de kullanıldı. Uygur alfabesinde o,ö,u,ü sesleri aynı işaretle gösterildi. Osmanlı alfabesinde o sesi kelime başında elif ve vav harfleriyle, kelime ortasında vav veya ötre ile gösterilirdi.

Türkçe’de normal olarak yalnız kelime başında ve ilk hecede bulunur. İkinci ve daha sonraki hecelerde o kullanılmaz. Oğul, ok, orta, oyun, otuz gibi kelimelerde o kelime başında; kol, yol, çocuk, boyun, koyun, komşu gibi Türkçe kelimelerde ise birinci hecede kullanılmıştır.

Fiillerde yarımak fiilinden gelen “yor” eki bu kaideye uymaz. Bileşik kelimeler (kara-kol) ile yabancı dillerden gelen kelimelerde bu kaideye uyulmadığı görülür (doktor, ambargo, bilanço, kadro vb.). Hatta böyle kelimelerde “o” sesi “u” veya “a” ya dönüşür. (otomobil-domabil, horoz-horuz, avukat-avoka gibi).

O, ünlem: Hayret, memnuniyet, şaşırma gibi duyguları anlatmak için kullanılır. Ancak seste söylerken bir uzunluk vardır. “O! Bu cami ne kadar güzel.”

O, üçüncü tekil şahıs zamiri: O bir çocuktu.

O, işaret sıfatı: Dünya hayatının fani olduğunu, o nimeti çabucak kaybedeceğini düşün! Yalnız bu, şu işaret sıfatlarının yanında daha da uzağı ifade eder, “bu ağaç, şu çocuk, o köy” gibi. Bu durum işaret zamiri için de aynı şekilde bir mana verir.

(O) çeşitli deyimlerde kullanılır. Onu bunu bilmem, o tarakta bezim yok, o gün, bu gün vb.


2-)Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.


3-)Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz
Örnek:O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm. N. Cumalı


4-)Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz
Örnek:Ben uyandığım zaman o gitmişti. R. H. Karay


5-)İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.


6-)Oksijen elementinin simgesi.


7-)Tikel olumsuz önermenin simgesi.


8-)Oksijen.


9-)Orotik asit.


10-)Orotidin.


11-)Ünlem 0! Ya ! (hayret ve şaşkınlık ifadesi).


12-)Ocean, October, Ohio, old, older.


13-)O!, ya!, hey!


14-)Önek of veya on'ın kısaltılmış şekli (bazı isimlerin başına gelen edat: o'clock gibi)


15-)Zade (bazı İrlanda'lı şahıs isimlerinin başına gelir ve oğlu anlamındadır: O'Casey).


16-)ünlem Ey: O poet! Ey şair!


17-)kıs. ohm, Old.


18-)kıs. Ocean, October.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives its form, value, and name from the Greek O, through the Latin.
İngilizcesi İngilizce
Among the ancients, O was a mark of triple time, from the notion that the ternary, or number 3, is the most perfect of numbers, and properly expressed by a circle, the most perfect figure.
İngilizcesi İngilizce
The letter O, or its sound.
İngilizcesi İngilizce
Something shaped like the letter O; a circle or oval.
İngilizcesi İngilizce
Cipher; zero.
İngilizcesi İngilizce
Prefix to Irish family names, which signifies grandson or descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil, O'Carrol.
İngilizcesi İngilizce
Shortened form of of or on.
İngilizcesi İngilizce
Ortho- position.
İngilizcesi İngilizce
Such.
İngilizcesi İngilizce
That.
İngilizcesi İngilizce
An exclamation used in calling or directly addressing a person or personified object; also, as an emotional or impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise, desire, fear, etc.
İngilizcesi İngilizce
The 15th letter of the Roman alphabet the blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
İngilizcesi İngilizce
The blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
İngilizcesi İngilizce
Nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 21 percent of the atmosphere by volume; the most abundant element in the earth's crust.
İngilizcesi İngilizce
The 15th letter of the Roman alphabet.

  • O kaptan kOvuldu İtalya'da karaya Oturan COsta COncOrdia'nın kaptanı FrancescO SchettinO'nun işine, gemi sahibi COsta CrOciere tarafından sOn verildi.
  • O yüzden BangsamOrO Müslümanlarını çOk iyi anlıyOrum.

Sizde içinde O kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

O kelimesi anlamı 275 defa okunmuştur. [239515] O kelime anlamı, O nedir, O ne demek, O sözlük anlamı

Paylaş