Terbiye Nedir ? Ne Demek ?

Terbiye Kelime Anlamı Nedir ?

1-)TERBİYEYetiştirme, kabiliyetlerini geliştirme, eğitim; bilgi, saygı ve edep öğretme; iyi ahlak, nezaket, görgü, hafif ceza verme, alıştırma, talim, eğitim ilmi, pedagoji ve bazı yemeklere konulan bir çeşit salça gibi manalar için kullanılır.

Eğitimle uğraşan eğitimci, pedagog ve mürebbilere de terbiyeci denir.

Terbiye arapça bir kelimedir ve "rabba" fiilinin masdarıdır. Terbiye'ye benzeyen çeşitli kelimeler de aynı şekilde "rabbe" fiilinden türemişlerdir.

Terbiye ile aynı kökten gelen ve Kur'an'da yüze yakın yerde geçen "Rabb" kelimesi, Allah'ın sıfatıdır. Sahib, malik ve idareci gibi manalar için kullanılır. Aynı zamanda terbiye manasına da gelir. Terbiye ile aynı anlamda olan bu "Rabb" kelimesinin bulunduğu ayetlerden birinin manası Şöyledir:

"Alemlerin Rabb 'ı (terbiye edip yetiştiricisi) Allah'a hamd olsun" (el-Fatiha, 1/1).

Terbiye, bir nevi herhangi bir şeyi kademe kademe, tedric ile kemaline eriştirmektir. Kainattaki bütün varlıkların terbiye görme ve kemale erme kanunları vardır. Bu kanunların sahibi, hakimi, idareci ve yöneticisi de, hiç şüphesiz Yüce Allah'tır (el-İsfahani, el-Müfredat, İstanbul, 1986, s. 269 vd.; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, 1971, I, 62 vd.).

İslam dini, insan terbiyesine son derece önem vermiştir. Kur'an ve sünnet ölçüleri içinde terbiye edilen, ona göre hareket eden insan, meleklerden daha üstün olan bir makama yükselmiş kabul edilir. İslam terbiyesinden mahrum olan, nefsine, şehevi duygularına ve maddi menfaatına göre hareket edenler de, hayvanlardan daha aşağı olan bir dereceye düşmüş olurlar. Onun için ilk peygamber Âdem (a.s)'dan son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kadar, bütün peygamberlerin ana gayesi, insanları tevhid inancı ile terbiye etmektir. Bu, daima insanları iyi ve güzel şeylere götürür. Hedef, insanları iyi ve faydalı olan şeylerle eğitip terbiye etmektir (Muhammed Kutup, Menhecu't-Terbiyeti'l-İslamiyye, Beyrut 1982, s. II vd.).

Günümüzde terbiye yerine eğitim kelimesi kullanılmaktadır. Bu iki kelime bir bakıma eş anlamlıdır. Eğitimle ilgili çeşitli kitap ve araştırmalar yazılmıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi, bütün peygamberler, insanları eğitmek, terbiye etmek için gönderilmişlerdir. Peygamberler insanları eğitirken, en güzel metodları takib etmişlerdir. İnsan eğitiminde en güzel metod, peygamberlerin metodudur. Onlar bu yolda sabır, doğruluk, dürüstlük, adalet ve benzeri bütün hususlarda örnek insanlar olarak hareket etmişlerdir. Yüce Allah Kur'an'da, peygamberlerin insanları eğitip terbiye etmeleri hakkında şöyle buyurmuştur:

"Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitap ve hikmeti ve size bilmediklerinizi öğreten bir resul gönderdik" (el-Bakara, 2/151 ) .

Bu ayette geçen tezkiye, ta'lim, hikmet ve bilmediklerini öğretme kelimeleri, alimler tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmışlardır; genellikle eğitim ve terbiye manasında kabul edilmişlerdir (el-Maverdi, en-Nuketu ve'l-Uyunu, Beyrut 1992, I, 208).

Terbiye denince, daha çok çocuklar akla gelir. Eğitim ve terbiye genellikle onları ilgilendirir. Onun için Yüce Allah, inanan insanları bu hususta uyarmış, aile fertlerini kötü şeylerden koruma ve iyi şeyleri işleme hususunda eğitmelerini istemiştir.

"Ey inananlar, kendinizi ve aile fertlerinizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır” (et-Tahrim, 66/6).

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuk terbiyesi üzerinde önemle durmuştur.

"Hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir hediye veremez” (Ali Nasıf, et-Tac, Beyrut 1961, V, 8).

"Bir adamın çocuğunu eğitip terbiye etmesi maddi (içerikli) sadakalar dağıtmasından daha hayırlıdır" (Ali Nasif, et-Tac, V, 8).

Başka bir hadiste de, Resulullah (s.a.v.): "Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan mes'ulsunuz” (Muhammed b. Allan, Delilu'l-Falihin, Mısır 1871, II, 132) diyerek, her anne-babanın çocuğunu eğitip terbiye etmesine işaret etmiştir.

Terbiyeye bu derece önem veren İslam dini, insanların ruh akıl ve cisminin eğitim ve terbiyesi için, bir çok emir ve yasaklar koymuş ve bunlara uyulması için de, çeşitli müeyyideler tespit etmiştir. islamın koyduğu terbiye kurallarına uygun hareket eden insanlar, dünya ve ahirette huzur ve saadete ererler.

Nureddin TURGAY


2-)Oyunun faydası olmaz. Yalnız ok atmayı öğrenmek, atını terbiye etmek ve ailesi ile oynamak haktır. (Hadis-i şerif-Hadika)

Peygamber efendimiz; "Bütün çocuklar müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları hıristiyan, yahudi ve mecusi yapar" buyurarak, müslümanlığın yerleştirilmesinde en mühim işin çocukların ve gençlerin iyi terbiye edilmesi olduğunu bildiriyor. O halde her müslümanın birinci vazifesi, evladına dinini ve Kur'an-ı kerimi öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse, elden gider. Bunun için pedegoji yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

Çocuğun terbiyesine çok dikkat etmelidir. Onun kötü arkadaşlarla düşüp kalkmasına mani olmalıdır. Kötü arkadaş, çocuğun edeb ve terbiyesini bozar. (İmam-ı Gazali)

Zarar veren kediyi, kuduz köpeği ve yırtıcı hayvanları keskin bıçakla kesmek ve vurmak, zehirlemek caizdir. Döğmek caiz değildir. Döğmek terbiye için olur. Hayvanın aklı olmadığı için terbiye edilmez. (M. Hadimi)

Erkek, çocukları terbiyede hanımına yardım etmelidir. Çünkü bebek, anasına, gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edene Allahü teala yardım eder. (İbrahim Hakkı Erzurumi)

Allahü teala bir kulunu severse, ahirete yarar işler, iyi, güzel ameller yaptırır. Allahü tealadan hidayet olmazsa, yüzlerce kitab okusa, nasihat dinlese yola gelmez. Yani terbiye kabul etmeyen kimseye nasihat vermek, öküze tecvid okutmaya benzer. (İmam-ı Gazali)

2. Edeblendirme, cezalarını verme.

Mısır'daki Fatımi hükümdarları, Ehl-i sünnetten ayrıldı. Bozuk yollara saptı. Bunlardan Hakim bi-Emrillah, Müslümanlıktan da çıkmıştı. Dırar isminde bir dönme, Hakim'i aldattı. İslamiyet'i yıkmaya uğraştı. Dırar'ın talebesinden Hamza bin Ahmed sapık inanışlar uydurmuş, Hakim'i ve Mısır'daki Derezileri, bu bozuk yola sokmuştu. Bu inanışları alan Dereziler, Suriye ve Lübnan'dakileri de aşıladı. İri, inadcı, yağmacı ve merhametsiz kimselerdir. Sultan Üçüncü Murad devrinde isyan ettiler ise de Bosnalı Damad İbrahim Paşa terbiyelerini verdi. (M. Sıddik Gümüş)


3-)Eğitim
Örnek:Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler. A. Ş. Hisar


4-)Görgü.


5-)Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.


6-)Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme.


7-)Hayvanı alıştırma
Örnek:Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu. F. R. Atay


8-)Araba hayvanlarının dizginleri.


9-)Eğitim.


10-)1. eğitim. 2. görgü. 3. bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.


11-)Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Liaison.
İngilizcesi İngilizce
Dressage.
İngilizcesi İngilizce
Manners.
İngilizcesi İngilizce
Politeness.
İngilizcesi İngilizce
Education.
İngilizcesi İngilizce
Schooling.
İngilizcesi İngilizce
Sauce.
İngilizcesi İngilizce
Seasoning.
İngilizcesi İngilizce
Breeding.
İngilizcesi İngilizce
Cultivation.
İngilizcesi İngilizce
Decency.
İngilizcesi İngilizce
Dressing.
İngilizcesi İngilizce
Nurture.
İngilizcesi İngilizce
Training.
İngilizcesi İngilizce
Bringing up.
İngilizcesi İngilizce
Correction.
İngilizcesi İngilizce
Punishment.
İngilizcesi İngilizce
Seasoning for food.
İngilizcesi İngilizce
Finish.
İngilizcesi İngilizce
Finishing.
İngilizcesi İngilizce
Maintenance.
İngilizcesi İngilizce
Culture.
İngilizcesi İngilizce
Good manners.
İngilizcesi İngilizce
Good breeding.
İngilizcesi İngilizce
Teaching sb good manners.
İngilizcesi İngilizce
Disciplining.
İngilizcesi İngilizce
Taming.
İngilizcesi İngilizce
Any of the several sauces made primarily with lemon and whole eggs.
İngilizcesi İngilizce
Civility.
İngilizcesi İngilizce
Discipline.

  • Bu çocuğa Terbiye verilmesi lazım
  • Ben ve Arkadaşlarım Terbiyeli insanlarız
  • Dünyadaki en büyük miras TerbiyeDİR!
  • Arkadaşıma Terbiye verilmesi lazım

Sizde içinde Terbiye kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Terbiye kelimesi anlamı 5280 defa okunmuştur. [242785] Terbiye kelime anlamı, Terbiye nedir, Terbiye ne demek, Terbiye sözlük anlamı

Paylaş