Latifi Kimdir ?

Latifi Biyografisi

Latifi Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Latifi : on altıncı asır dîvân şâiri ve tezkire yazarı. Asıl adı Abdüllatîf’tir. 1491 yılında Kastamonu’da doğdu. Hatipzâdeler adı verilen bir âileye mensuptur. Dedesi Fâtih Sultan Mehmed Han devri şâirlerinden Hamdi Çelebi’dir. Öğrenimini Kastamonu’da yaptı. Daha sonra muhâsebe ve kitâbet işinde vazife aldı. İskender Çelebi’ye sunduğu kasidenin beğenilmesi üzerine imâret kâtibi olarak Belgrad’a tâyin edildi. Bir süre sonra İstanbul’a geldi ve imâret kâtipliğine devam etti. Daha sonra bu görevden alınarak Rodos’taki Kânûnî imâretine gönderildi. Oradan da Mısır’a giden Latîfî, buradan Yemen’e giderken bindiği geminin batması üzerine boğularak öldü(1582).

Latîfî çeşitli eserler yazmıştır. Bunlardan en meşhuru 1546’da tamamlayıp Kânûnî Sultan Süleyman’a sunduğu Tezkiret-üş-Şuarâ adlı eseridir. Tezkirecilik târihimizin en önemli örneklerinden olan eser bir mukaddime üç fasıl ve hâtimeden meydana gelmiştir. Birinci faslıda, Anadolu’da yetişen şâir şeyhler; ikinci fasılda şâir pâdişahlar; üçüncü fasılda ise harf sırasına göre Sultan İkinci Murâd Han devrinde 1543’e kadar yetişen üç yüzden fazla şâir yer almaktadır. Tezkirede yer alan şahıslar alfabetik olarak verilmiştir. Şâirler hakkında edebî tenkid ve değerlendirmelere yer vermesi esere orijinallik kazandırmıştır. Ancak birçok mühim şahsiyeti de ilgisi olmadığı halde Kastamonulu olarak göstermiştir. Eser 1896’da Ahmed Cevdet tarafından yayınlanmıştır. H. Theodor Chabet tarafından kısaltılarak Almancaya çevrilmiştir (1800). Latîfî, tezkiresinde; 500 gazel ve 33 kasideden meydana gelmiş bir Dîvân’ı olduğunu yazarsa da, henüz bu eser ele geçmemiştir.

Diğer eserleri ise şunlardır: 1) Risâle-i Evsâf-ı İstanbul: İstanbul’un birçok semtini, devrin yaşayış ve düşünce hayâtını anlatan bir eserdir. Eser 1977’de İstanbul’da yayınlandı. 2) Fusûl-i Erbaa: Dört mevsimin özelliklerinin anlatıldığı bir eser olup 1870’te Münâzarâ-i Latîfî olarak yayınlandı. 3) Subhat-ül-Uşşâk: Yüz hadîs-i şerîfin tercümesidir. 4) Nazm-ül-Cevâhir. 5) Ahvâl-i İbrâhim Paşa. 6) Vasfı Âsaf-nâme. 7) Enis-ül-Fusehâ. 8) Esmâ-üs-Suver-il-Kur’ân.


Latifi : Latifi . şair, yazar
Onaltıncı asır divan şairi ve tezkire yazarı. 1491 yılında Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdüllatif’tir. Hatipzadeler adı verilen bir aileye mensuptur. Dedesi Fatih Sultan Mehmet Han devri şairlerinden Hamdi Çelebi’dir. Öğrenimini Kastamonu’da yaptı. Daha sonra muhasebe ve kitabet işinde vazife aldı. İskender Çelebi’ye sunduğu kasidenin beğenilmesi üzerine imaret katibi olarak Belgrad’a tayin edildi. Bir süre sonra İstanbul’a geldi ve imaret katipliğine devam etti. Daha sonra bu görevden alınarak Rodos’taki Kanuni imaretine gönderildi. Oradan da Mısır’a giden Latifi, buradan Yemen’e giderken bindiği geminin batması üzerine boğularak öldü (1582).
ESERLERİ:
Latifi çeşitli eserler yazmıştır. Bunlardan en meşhuru 1546’da tamamlayıp Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu Tezkiret-üş-Şuara adlı eseridir. Tezkirecilik tarihimizin en önemli örneklerinden olan eser bir mukaddime üç fasıl ve hatimeden meydana gelmiştir. Birinci faslıda, Anadolu’da yetişen şair şeyhler; ikinci fasılda şair padişahlar; üçüncü fasılda ise harf sırasına göre Sultan İkinci Murat Han devrinde 1543’e kadar yetişen üç yüzden fazla şair yer almaktadır. Tezkirede yer alan şahıslar alfabetik olarak verilmiştir. Şairler hakkında edebi tenkid ve değerlendirmelere yer vermesi esere orijinallik kazandırmıştır. Ancak birçok mühim şahsiyeti de ilgisi olmadığı halde Kastamonulu olarak göstermiştir. Eser 1896’da Ahmed Cevdet tarafından yayınlanmıştır. H. Theodor Chabet tarafından kısaltılarak Almancaya çevrilmiştir (1800). Latifi, tezkiresinde; 500 gazel ve 33 kasideden meydana gelmiş bir Divan’ı olduğunu yazarsa da, henüz bu eser ele geçmemiştir.
Diğer eserleri ise şunlardır:
1) Risale-i Evsaf-ı İstanbul:
İstanbul’un birçok semtini, devrin yaşayış ve düşünce hayatını anlatan bir eserdir. Eser 1977’de İstanbul’da yayınlandı.
2) Fusul-i Erbaa: Dört mevsimin özelliklerinin anlatıldığı bir eser olup 1870’te Münazara-i Latifi olarak yayınlandı.
3) Subhat-ül-Uşşak: Yüz hadis-i şerifin tercümesidir.
4) Nazm-ül-Cevahir.
5) Ahval-i İbrahim Paşa.
6) Vasfı Asaf-name.
7) Enis-ül-Fuseha.
8) Esma-üs-Suver-il-Kur’an.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Latifi Özgeçmişi

Latifi Hayatı

Sizde Latifi ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Latifi biyografisi 136 defa okunmuştur. [795]