Muhammed Esad Erbili Kimdir ?

Muhammed Esad Erbili Biyografisi

Muhammed Esad Erbili Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Muhammed Esad Erbili : son devir din adamlarından. İsmi Muhammed Esad, babasının ismi Muhammed Saîd’dir. 1848 senesinde Musul’un Erbil kasabasında doğdu. 1931’de Menemen’de vefât etti.

Bugünkü Irak Devleti sınırları içinde bulunan Mûsul’a bağlı Erbil kasabasında doğan Muhammed Esad Efendi küçük yaştan îtibâren ilim öğrendi. Erbil’deki Hâlidiyye Dergâhı postnişini olan babası Muhammed Saîd Efendinin terbiyesinde yetişti. Erbil ve Deyr’deki âlimlerden ilim öğrendi. 1870 senesinde 23 yaşında iken zâhirî ilimlerle ilgili icâzet (diploma) aldı. Tâhâ-i Harîrî’ye intisâb etti. 1875 senesinde Hicaz’a gitti. Tahâ-i Harîrî’nin ölümünden sonra onun yerine geçti. Zamânın Kâdirî şeyhlerinden olan Abdülhamîd er-Rıfkârnî’den de icâzet aldı. 1883 senesinde İstanbul’a gelerek Şehremini civârında Kelâmî Dergâhı postnişinliğine getirildi. Bir ara Halıcılar’da bulunan Feyzullah Efendi Dergâhına da devâm etti. Yazdığı bir eseri sebebiyle 1900 yılında Abdülhamîd Han tarafından memleketi Erbil’de ikâmete memur edildi. On yıl süreyle Erbil’de kaldı. İkinci Meşrûtiyetin îlânından sonra İstanbul’a döndü. Üsküdar’daki Selîmiye Dergâhı şeyhliği boşalınca, bu görev Muhammed Esad Efendiye verildi. O da buraya vekaleten oğlu Mehmed Efendiyi tâyin ederek kendisi de ara sıra gidip geldi. 1914’te yeni kurulan Meclis-i Meşâyıha âzâ oldu. 1914 Mayısında, tekke ve zâviyelere bakan meclisin reîsliğine getirildi. 1915’te reislik vazifesinden ayrıldı. Kurtuluş Savaşından sonra tekkeler ve zâviyeler kapatılınca Erbil’deki emlâkini satarak İstanbul Erenköy’de bir köşk satın alıp, dostları ile oturdu.

İzmir Menemen’de vukû bulan hâdiselerle ilgisi olduğu iddia edilerek evinden alınıp Menemen’e gönderildi. Bir müddet hücre hapsinde tutuldu. Daha sonra rahatsızlığı sebebiyle askeri hastahâneye kaldırıldı. Rahatsızlığı giderek fazlalaştı. 3-4 Mart 1931’de Menemen’de vefât etti ve orada defn edildi.

Eserleri:

Şâirliği de olan Muhammed Esad Efendi divân edebiyâtını benimsemiş ve aruzu büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Muhammed Esad Efendinin, Kenzü’l-İrfan, Mektûbat, Risâle-i Esadiyye, Dîvan, Tevhid Risâlesi Tercümesi gibi eserleri vardır. Ayrıca Tasavvuf ve Beyanü’l-Hak mecmualarında neşr edilmiş yazıları vardır.


Muhammed Esad Erbili : Muhammed Esad Erbili . mutasavvıf
Son devir din adamlarından. İsmi Muhammed Esad, babasının ismi Muhammed Said’dir. 1848 yılında Musul’un Erbil kasabasında doğdu.
Muhammed Esad Efendi küçük yaştan itibaren ilim öğrendi. Erbil’deki Halidiyye Dergahı postnişini olan babası Muhammed Said Efendi'nin terbiyesinde yetişti. Erbil ve Deyr’deki alimlerden ilim öğrendi. 1870 yılında 23 yaşında iken zahiri ilimlerle ilgili icazet (diploma) aldı. Taha-i Hariri’ye intisab etti. 1875 yılında Hicaz’a gitti. Taha-i Hariri’nin ölümünden sonra onun yerine geçti. Zamanın Kadiri şeyhlerinden olan Abdülhamit er-Rıfkarni’den de icazet aldı. 1883 yılında İstanbul’a gelerek Şehremini civarında Kelami Dergahı postnişinliğine getirildi. Bir ara Halıcılar’da bulunan Feyzullah Efendi Dergahı’na da devam etti. Yazdığı bir eseri sebebiyle 1900 yılında Abdülhamit Han tarafından memleketi Erbil’de ikamete memur edildi. On yıl süreyle Erbil’de kaldı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Üsküdar’daki Selimiye Dergahı şeyhliği boşalınca, bu görev Muhammed Esad Efendi’ye verildi. O da buraya vekaleten oğlu Mehmet Efendi’yi tayin ederek kendisi de ara sıra gidip geldi. 1914’te yeni kurulan Meclis-i Meşayıha aza oldu. 1914 Mayısında, tekke ve zaviyelere bakan meclisin reisliğine getirildi. 1915’te reislik vazifesinden ayrıldı. Kurtuluş Savaşından sonra tekkeler ve zaviyeler kapatılınca Erbil’deki emlakini satarak İstanbul Erenköy’de bir köşk satın alıp, dostları ile oturdu.
İzmir Menemen’de vuku bulan hadiselerle ilgisi olduğu iddia edilerek evinden alınıp Menemen’e gönderildi. Bir müddet hücre hapsinde tutuldu. Daha sonra rahatsızlığı sebebiyle askeri hastahaneye kaldırıldı. Rahatsızlığı giderek fazlalaştı. 1931 yılında Menemen’de vefat etti ve orada defn edildi.
Şairliği de olan Muhammed Esad Efendi divan edebiyatını benimsemiş ve aruzu büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Ayrıca Tasavvuf ve Beyanü’l-Hak mecmualarında neşr edilmiş yazıları vardır.
ESERLERİ:
Muhammed Esad Efendi'nin, Kenzü’l-İrfan, Mektubat, Risale-i Esadiyye, Divan, Tevhid Risalesi Tercümesi gibi eserleri vardır.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Muhammed Esad Erbili Özgeçmişi

Muhammed Esad Erbili Hayatı

Sizde Muhammed Esad Erbili ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Muhammed Esad Erbili biyografisi 118 defa okunmuştur. [913]